Spesialundervisning

Spesialundervisning

Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Skolen har ansvar for å vurdere om eleven trenger spesialundervisning. Det må innhentes samtykke fra foresatte før det blir foretatt sakkyndig vurdering av en elev. Foresatte kan også ta initiativ selv og kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) skal utarbeide den sakkyndige vurderingen. Den skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva slags opplæringstilbud som bør gis. I Trondheim kommune er PP-tjenesten en del av Barne- og familietjenesten. Det er en Barne- og familietjeneste i hver bydel.

Hvis det foreligger en sakkyndig vurdering som konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal det fattes vedtak om spesialundervisning. I Trondheim kommune er rektor ved den enkelte skole delegert myndighet til å fatte et slikt vedtak.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan for elever som får spesialundervisning. Opplæringstilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med eleven og foresatte.
(Opplæringsloven kapittel 5)

Håndbok i spesialpedagogisk arbeid

Alternativt opplæringsarena

Trondheim kommune har spesialtilbud ved følgende skoler:

For elever med autisme:

For elever med store, omfattende og vedvarende lærevansker:

Sist oppdatert: 22.03.2024

Fant du det du lette etter?