Satsinger og kompetanseheving

Satsinger og kompetanseheving

På denne siden finner du en samlet oversikt over pågående prosjekter og tiltak knyttet til kvalitetssikring og kompetanseheving i Trondheimsskolen.

Fokusområder

Skolene og skoleeier i Trondheim har i fellesskap fastsatt tre fokusområder for Trondheimsskolen 2023-2027:

Læringsorientert ledelse

Målet er å bygge vurdering- og prosesskompetanse i kommunen og enhetenes lederteam, der fokus rettes mot ledelse av utviklingsarbeid gjennom analyse av kunnskap om enheten. Området er inndelt i seks tema: ledelse, skolen som organisasjon, undervisningskvalitet, læringsresultat, læringsmiljø og aktiv skoleeier.

Universitetsskolene

Inkluderende læringsmiljø

Målet er å bidra til å videreutvikle et raust og støttende læringsmiljø, som er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling.

Lesing

Lesing vil i perioden være en prioritert grunnleggende ferdighet, der kompetanseutvikling og systematikk på kommune-, skole- og individnivå vil være sentralt.

Skolebibliotekprosjekt - Lesetråder

Trondheim kommune har mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å utvikle og fornye skolebibliotekene ut fra modeller utformet i Lesetråd-prosjektet som ble avsluttet i 2020. To skoler, Nardo og Lilleby, deltar som prosjektskoler. Skolene arbeider tett sammen med bydelsbibliotekene. Formålet er å skape en praktisk og variert skoledag for alle elevene, hvor lesing, leseglede og inkludering står i fokus.

Kvalitetsutviklingsområder

Etter- og videreutdanningstilbud

DEKOM/Kompetanseløftet

Tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage, skole og støttetjenestene (Rekom/ Dekom/ Kompetanseløftet) er statlige støtteordninger som skal understøtte eiernes arbeid med å ha riktig og nødvendig kompetanse blant ansatte i barnehage, skole og støttetjenestene. Ordningene skal ses i sammenheng. Trondheim kommune med private skoler inngår på oppvekstområdet i et kompetansenettverk med Malvik kommune. NTNU er hovedpartner for nettverket i utviklingsarbeidet.

Mål for ordningene er at:

  • alle barn og elever skal ha et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole
  • alle barn og elever skal få utvikle seg, oppleve meningsfulle hverdager, mestre, lære og trives
  • PP-tjenesten, barnehage, skoler og andre i laget rundt barna og elevene skal samarbeide om å skape et inkluderende fellesskap.

Tiltakene innenfor Dekom/Kompetanseløftet inngår i flerårige planer. I perioden 2018 - 2023 har fokuset ligget på tema knyttet til fagfornyelsen, LK2020. En ny langsiktig plan for nettverket er på plass i januar 2024. Her finner du mer informasjon om kompetansenettverkets gjennomførte eller pågående utviklingstiltak

Sist oppdatert: 18.04.2024

Fant du det du lette etter?