Hjem SkoleVurdering

Vurdering

 

Foresatt-pålogging

Mitt barns karakterer

Se ditt barns vurderinger og terminkarakterer (foresatte).

Elev-pålogging

Mine karakterer

Se mine vurderinger og terminkarakterer (for elever).

Alle elever har rett til vurdering. Denne retten innebærer både underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget

Elevene skal også gjennomføre obligatoriske prøver som nasjonale prøver og kartleggingsprøver og delta i brukerundersøkelser.

(Forskrift til opplæringsloven kapitlene 2 og 3)

Underveisvurdering

Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon og ståsted. Vurdering som skal fremme læring kan også kalles vurdering for læring.

Les mer om vurdering for læring hos Utdanningsdirektoratet.

Underveisvurdering innebærer allerede fra 1. årstrinn følgende:

 • å få vite hva som er målene for opplæringen
 • å få vite hva det blir lagt vekt på i vurderingen
 • å få vurdert og begrunnet kompetansen sin i fag og i orden og oppførsel
 • å få informasjon om hva som må til for å bli bedre i faget
 • å vurdere egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling
 • å få en samtale med sin kontaktlærer om faglig utvikling minst en gang hvert halvår
 • å ha dialog med lærer om andre forhold rundt opplæringen
 • å få halvårsvurdering uten karakter i fag og i orden og oppførsel

Fra 8. årstrinn har alle elever, i tillegg rett til

 • å få karakter i forbindelse med halvårsvurdering i fag, i orden og i oppførsel

(Forskrift til opplæringsloven kapittel 3)

Sluttvurdering

Sluttvurdering i grunnskolen er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag, og som skal føres på vitnemålet. Standpunktkarakteren baseres på et bredt vurderingsgrunnlag. Eleven skal ha mulighet til å forbedre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsatt. (Forskrift til opplæringsloven kapittel 3)

Skriftlig eksamen

På 10. trinn skal alle elever trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen. Det er læreplanen i det enkelte fag som fastsetter om eksamen skal være skriftlig og/eller muntlig. Her finner du informasjon om sentralt gitt skriftlig eksamen: 
www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

Muntlig eksamen

På 10. trinn skal alle elever trekkes ut til en muntlig eksamen. Det er læreplanen i det enkelte fag som fastsetter om eksamen skal være muntlig. Muntlig eksamen er et lokalt ansvar. Her finner du reglene for muntlig eksamen.

Les mer om muntlig eksamen

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

På ulike trinn i opplæringen skal skolen gjennomføre prøver og undersøkelser som har til formål å skaffe informasjon om elevene som skal brukes til å forbedre opplæringen. Her beskriver vi noen prøver elevene gjennomfører i grunnskolen.

Forskrift til opplæringsloven kapittel 2

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er obligatoriske og skal gi informasjon om elevenes ferdigheter i lesing og regning på tvers av fag, og i faget engelsk. Skolen bruker resultatene til kvalitetsutvikling og som grunnlag for tilpasset opplæring. Prøvene skal gjennomføres om høsten på 5. og 8. årstrinn. Prøvene i lesing og regning gjennomføres også på 9. årstrinn.

Les mer om nasjonale prøver hos Utdanningsdirektoratet.

Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver skal brukes til å undersøke hvilke elever som trenger ekstra oppfølging i utvalgte ferdigheter og fag. Skolen bruker resultatene i arbeidet med tidlig innsats og tilpasset opplæring. Kartleggingsprøver er utarbeidet for lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter. Prøvene gjennomføres på våren på 1., 2. og 3. og 4. årstrinn. Prøvene i lesing er obligatoriske fra 1. til 3. årstrinn. I tallforståelse og regning er prøven obligatorisk på 2. årstrinn. Prøvene i tallforståelse og regning på 1. og 3. årstrinn, engelsk på 3. årstrinn og i digitale ferdigheter på 4. årstrinn er frivillige.

Du kan lese mer om kartleggingsprøver på Utdanningsdirektoratet.

Karakterer og vitnemål

Klage

Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter, som for eksempel standpunkt- eller eksamenskarakterer, bortvisning av en elev, spesialundervisning, særskilt språkopplæring, skyss eller skoleplassering. (Opplæringsloven § 15-2)

I henhold til forvaltningsloven kap. VI § 28 kan enkeltvedtak påklages. Fristen for å klage er tre uker fra brevet mottas. Klagen skal nevne det vedtak det klages over og nevne den endring som ønskes. I vedtaket opplyses det om adgangen til å klage. Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler klagen før den eventuelt blir oversendt til formannskapet og/eller Fylkesmannen for endelig behandling.

Du kan blant annet klage på følgende vedtak:

 • Klage på vedtak om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter jf. oppll. § 2-8 (Saksgang: Skolen - Fagenhet for oppvekst og utdanning – Fylkesmannen) 
 • Klage på vedtak om spesialundervisning jf. oppll. kap. 5 (Saksgang: Skolen - Fagenhet for oppvekst og utdanning – Fylkesmannen) 
 • Klage på vurdering jf. forskrift til oppll. § 5-1 jf oppll. § 2-3 tredje ledd (Saksgang: Skolen – Fylkesmannen) 
 • Klage på vedtak om skyss som følge av særlig farlig eller vanskelig skolevei jf. oppll. § 7-1 første ledd tredje punktum (Saksgang: Skolen - Fagenhet for oppvekst og utdanning – Fylkesmannen) 
 • Klage på vedtak om skoleplass jf. oppll. § 8-1 (Saksgang: Skolen - Fagenhet for oppvekst og utdanning – Formannskapet – Fylkesmannen) 
 • Klage på elevenes skolemiljø jf. oppll. kap. 9a (Saksgang: Skolen – Fagenhet for oppvekst og utdanning – Fylkesmannen) 

Vurdering for læring

Les mer om vurdering

Sist oppdatert: 02.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?