Startlån og boligtilskudd

Startlån og boligtilskudd

Startlån og boligtilskudd til kjøp av bolig

Startlån og boligtilskudd skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Det kan også søkes om startlån og boligtilskudd for å overta bolig etter samlivsbrudd. Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner. Prioriterte målgrupper er barnefamilier, søkere med varige trygdeytelser og søkere med nedsatt funksjonsevne.

Startlånet må kunne betjenes over tid, og husstanden må fortsatt ha nok penger igjen til nødvendig livsopphold. Ved vurdering av husstandens betjeningsevne, benyttes SIFO-satser (Statens Institutt for Forbruksforskning) som beregningsgrunnlag.

Kommunen kan gi finansiering til hele kjøpesummen eller finansiering av egenkapitalkravet. Ordningen er behovsprøvd.

Dersom husstanden ikke har langvarige boligfinansieringsproblemer kan det likevel gis startlån og boligtilskudd i tilfeller der:

  1. husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
  2. husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
  3. boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller
  4. lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger

I perioder kan etterspørselen etter startlån og tilskudd være større enn rammen som er til disposisjon. Søkere som i utgangspunktet er kvalifisert for ordningen vil kunne bli vurdert opp mot andre søkere i lignende situasjon. Søknader vil i noen tilfeller avslås med bakgrunn i at de ikke kan prioriteres.

Ventetid for behandling av søknader er for tiden cirka ca. 2-3 måneder.

Krav til søker

  • Søkere må være over 18 år, ha permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett i Norge, samt ha mottatt siste års skattemelding
  • Ektefeller, samboere og registrerte partnere må søke sammen, også i tilfeller der man ikke bor sammen på søknadstidspunktet. Dette gjelder også partnere med felles barn som lever i ekteskapslignende forhold. Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen

Ved tildeling av startlån og boligtilskudd til kjøp av bolig blir det lagt betydelig vekt på at søker har orden i alle økonomiske forpliktelser. Startlån gis derfor ikke til personer som har betalingsanmerkninger eller er under gjeldsordning.

Låneutmåling

Startlån kan gis til kjøp av nøktern og egnet bolig. Låneutmåling er avhengig av søkerens betjeningsevne, egenkapital og husstandens størrelse.

Kommunen kan vurdere å innvilge boligtilskudd dersom husstanden ikke har tilstrekkelig inntekt til å betjene lånet som trengs for å kjøpe, tilpasse eller utbedre en egnet bolig. Boligtilskudd er en begrenset ressurs og kan kun tildeles de som har størst behov.

Betingelser

Startlån gis som annuitetslån med inntil 30 års nedbetalingstid. I særlige tilfeller kan kommunen innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Startlånet kan innvilges enten med flytende rente, eller fast rente med bindingstid på 5 år eller 10 år.

Trondheim kommune følger Husbankens rentesatser. Det legges til et administrasjonspåslag på 0,25 prosentpoeng. For opplysning om gjeldende rentesatser, se Husbanken. Denne viser Husbankens nominelle rentesatser uten administrasjonspåslag.

Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som skal tilbakebetales ved salg av boligen. Boligtilskudd til tilpasning av bolig nedskrives med 10% årlig.

Hvordan søke startlån og boligtilskudd

Søknad om startlån og boligtilskudd må sendes inn elektronisk på Husbankens nettside. Kommunen sender ut et foreløpig svar etter å ha mottatt søknaden. Her vil det fremgår hvor lang tid som må påregnes før søknaden blir behandlet. Dersom søknaden mangler relevant dokumentasjon, vil søker bli kontaktet. Vedtak sendes ut elektronisk. Ved innvilgelse er vedtaket gyldig i 3 måneder og kan forlenges etter avtale. Ved avslag er klagefristen 3 uker. Utfyllende informasjon om klageadgang kan leses i vedtaket.

Forskrift og retningslinjer

Startlånsordningen reguleres av

Mer informasjon om startlånsordningen finnes på Husbanken.no.

Kontaktinformasjon

Telefon: 94 84 79 47

Telefontid: Mandag-fredag 10.00-14.00, unntatt tirsdager 11.00-14.00.

Epostadresse: .

Postadresse:

Trondheim kommune
Boligfinansiering
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Startlån og boligtilskudd til utbedring og tilpasning av bolig

Det kan søkes om startlån og boligtilskudd til nødvendig utbedring og tilpasning av bolig. Det gis startlån kun til nødvendig utbedring av boligen, ikke til oppussing eller normalt vedlikehold. Startlån og boligtilskudd kan også gis til tilpasning av boligen, for å kunne bli boende i boligen lengst mulig.

Startlån og boligtilskudd til utbedring og tilpasning er behovsprøvd og med samme betingelser som ved kjøp av bolig.

Søknad om startlån og boligtilskudd til utbedring og tilpasning, må sendes inn elektronisk på Husbankens nettside.

Startlån til refinansiering

Det kan søkes om startlån til refinansiering dersom husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Det innvilges ikke refinansiering dersom husstandens totale gjeld er større enn 90% av markedsverdien på boligen.

Søknad om startlån til refinansiering, må sendes inn elektronisk på Husbankens nettside.

Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskuddet gis til personer som har nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Søker velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og eventuell utredning i forkant må skje i samarbeid med ergoterapeut i kommunen.

Det kan gis inntil 20 000 kroner i tilskudd til utredning og inntil 20 000 kroner i tilskudd til prosjektering. Ordningen er ikke økonomisk behovsprøvd.

Ytterligere informasjon om ordningen finnes på søknadsskjema, søknad om tilskudd til utredning og prosjektering (PDF).

Intrum AS

Intrum AS er Trondheim kommune sin kredittforvalter og håndterer oppfølgingen av kommunens løpende portefølje av startlån og boligtilskudd. Intrum AS skal kontaktes ved spørsmål om avdragsutsettelse og saldo på lån. Intrum låneadministrasjon kan kontaktes på telefon 73 54 23 20, e-post , eller via pålogging på Min side hos Intrum.

Sist oppdatert: 07.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward