Hjem Veg, vann og avløpAktsomhetskart flomfare

Aktsomhetskart flomfare

Trondheim kommune har utarbeidet et aktsomhetskart som viser ulike farer knyttet til ekstremvær.  

Kartet er tenkt som et hjelpemiddel for saksbehandlere på ulike nivå som jobber med arealplanlegging, byggesaksbehandling og ulike prosjekteringoppgaver. Kartet skal gi informasjon om det kan forekomme flomfare eller høyt havnivå som det bør tas hensyn til ved planlegging og utbygging. Kartet angir ikke eksakte avgrensninger eller størrelser på eventuell fare. Kartene har ulike begrensninger i detaljeringsgrad som både skyldes grunnlagsdata og analysemetoder.

Det er planlegger/utbyggers oppgave å ta hensyn til aktuelle farer. Til hjelp i arbeidet er det laget en enkel presentasjon av mulige tiltak som man kan vurdere å benytte for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet.

Flomveger

Kartlagene med flomveger viser de veger vannet vil ta på overflaten ved ekstreme avrenningshendelser (forårsaket av regn og/eller snesmelting) der det normale avrenningssystemet (rør, bekkeløp mm) ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dette. Viktigheten, eller størrelsen på flomvegen er definert ut fra hvort stort nedbørsfelt som bidrar med vann til et gitt punkt. Dette oppgis i kvadratmeter areal. Normalt viser kartet flomveger med mer enn 50.000 m2 nedbørsfelt oppstrøms, da dette antas å være en grenseverdi hvor problemer kan oppstå. Om ønskelig er det også mulig å vise flomveger med oppstrøms nedbørsfelt ned til 25.000 m2. I en rekke tilfeller vil flomvegene sammenfalle med eksisterende bekkedaler. Flomvegene er kun tegnet som linjer på kartet. Nærhet til en flomveg bør derfor være nok til å utløse videre utredning av temaet. Mulig utbredelse i terrenget må vurderes nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Analyser av flomveger og forsenkninger er utført internt i Trondheim kommune ved bruk av GIS-programvare og terrenganalyser (her er rapport på engelsk som dokumenterer analysene). Det presiseres at det er en rekke faktorer som ikke er inkludert i utarbeidelsen av kartet, men som vil påvirke dannelse av og størrelsen på en flomveg. Dette gjelder for eksempel terrenghelning, eksisterende lednings- og drenssystemer og arealbruk. Kartet bør derfor ikke benyttes som en fasit, men heller som en kontroll for å avdekke hvor temaet bør utredes videre

Det er utarbeidet to versjoner av flomvegene. En versjon der større bekkelukninger, kulverter og stikkrenner fungerer etter hensikten, og en versjon der disse ikke fungerer for eksempel hvis inntak er tett og vannet må finne nye veger. Begge variantene bør kontrolleres når man vuderer et tiltak. 

Bestemmelser og retningslinjer knyttet til flomveger er gitt i Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Aktuelle paragrafer er gjengitt i tekstboksen under.

17. Flomveier
§17.1 Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad bevares. Der det er behov skal det avsettes areal for nye flomveier.
§17.2 Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås.

Dersom reguleringsplaner eller tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 berører områder for flomveier kartlagt i aktsomhetskart for flomveier, berører en flomvei som ikke er kartlagt, eller vil skape nye flomveier som følge av planlagt utbygging, skal konsekvenser kartlegges. Plassering av bygninger og anlegg skal sikre at flomveier ivaretas og at tilstrekkelig sikkerhet oppnås.

Vurdering av konsekvenser og behov for risikoreduserende tiltak utredes etter NVE’s retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplaner og aktsomhetskart for flomveier i Trondheim kommunes kartløsning.

For retningslinjer knyttet til håndtering av flomfare i arealplaner vises det til NVE’s retningslinjer 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) med tilhørende veiledning (https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/ ), behandler i kapittel 7 sikkerhet mot naturpåkjenninger. Dette inkluderer blant annet forhold knyttet til flom og stormflo.

Forsenkninger

Kartlaget viser forsenkninger i terrenget hvor vannet kan samle seg etter større nedbørs- eller snesmeltehendelser. Dette kan oppstå hvis etablert drenering (sluk, drensledninger, bekkelukninger med mer) eller naturlig drenering (infiltrasjon) av en eller annen grunn ikke fungerer.

Forsenkninger er klassifisert i ulike farger avhengig av hvor dyp forsenkningen er. Dybde angis i cm. Forsenkninger med mindre enn 25 cm dybde vises ikke.

Dambruddssoner

Dambruddssoner viser områder som vil bli oversvømt ved et hypotetisk dambrudd ved en av dammene i Trondheim kommune. Dambruddssoner er angitt for følgende dammer: Baklidammen, Theisendammen, Skjellbreia og Leirsjøen.

Det foreligger ingen restrirksjoner knyttet til arealbruk innenfor dambruddssonene. Dambruddberegningenes hovedformål er å danne grunnlag for beredskaps- og evakueringsplaner. Dambruddsberegninger er utført for de dammer i kommunen der NVE stiller krav til dette.

Flomsonekart for Nidelva og Gaula

Flomsonekart er faresonekart for flom. Det viser hvilke områder som blir oversvømt ved flommer med ulikt gjentaksintervall. Oversikt over kartlagte vassdragsstrekninger finner en i NVE Atlas og i faresonekartoversikten for de enkelte kommunene.

Flomsonekartlegging av Nidelva dekker strekningen fra fjorden til Lerøya nedenfor Nedre Leirfoss og ble utført i 2001.

Flomsonekartlegging av Gaula ble utført i 2001.

Flomsonekartene viser elvas utbredelse ved 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Beregningene er basert på dagens havnivåer, slik at forventet havstignings innvirkning på vannstand i Nidelva og Gaula er ikke inkludert.

Forventet gjennomsnittlig havnivå

Forventet havnivåstigning i Trondheim i framtiden er realtivt liten og er ikke forventet å utgjøre en stor risiko alene.

Kartlaget viser forventet gjennomsnittlig havnivå år 2050 og 2100. Dette kartlaget er beregnet ved dagens kystkontur tillagt forventet gjennomsnittlig havnivåstigning. Avgrenset ved kote 1,01 i år 2050 og kote 1,36 i år 2100 (NN2000).

Kartlaget er basert på data gitt i rapporten

Forventet 100 års stormflohendelse

Store stormflohendelser utgjør allerede i dag
en betydelig utfordring for noen områder i Trondheim kommune. Med forventede
økninger i størrelsen på stormflohendelser i framtiden vil dette kunne utgjøre
en utfordring for enda flere områder enn i dag.

Kartlaget viser forventet middelverdi for stormflo for år 2050 og 2100, basert på 100 års gjenntaksintervall. Avgrenset av kote 2,67 i år 2050 og kote 3,07 i år 2100(NN2000).

Kartlaget er basert på data gitt i rapporten

Bestemmelsesområde havnivåstigning

Kartlaget viser bestemmelsesområde havnivåstigning i kommuneplanens arealdel. Avgrensningen er beregnet ved forventet maksimal stormflo år 2100 med 1000 års gjenntaksintervall, tillagt 1,2 m bølgepåvirkning. Avgrenset av kote 4,87 (NN2000).

Bestemmelser og retningslinjer knyttet til havnivåstigning er gitt i Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Aktuelle paragrafer er gjengitt i tekstboksen under.

41. Bestemmelsesområde havnivåstigning
§ 41.1 Reguleringsplaner og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 som berører bestemmelsesområde havnivåstigning skal planlegges og utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Behov for risikoreduserende tiltak skal alltid vurderes.

For reguleringsplaner som berører bestemmelsesområde for havnivåstigning skal det gjennomføres ROSanalyse.

Vurderinger av havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning skal utføres etter “Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging” og ved bruk av hensynssone for havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning vist i kommunens forvaltningsbase.

For arelaplanlegging innenfor bestemmelsesområdet vises det til nasjonale anbefalinger på

Eksempler på mulige tiltak for å sikre mot flomfare og høyt havnivå

Aktsomhetskartet er laget for å avdekke om det kan finnes fare for høyt havnivå eller annen flomfare, for eksempel en flomveg som passerer forbi, i et gitt område. Det er ikke automatikk i at en slik fare medfører byggeforbud. Utbygger skal vurdere hvordan faren kan håndteres.

Det er to forhold som må vurderes:

  • Eventuell flom/økt havnivå skal ikke medføre skade.
  • Bygg og terreng må utformes slik at det ikke hindrer vannets veg.

Aktuelle tiltak for å oppnå dette kan være:

  • Bygge vanntette kjellere
  • Forme terreng for å sikre vannets veg
  • Sikre at det etableres fall fra bygg
  • Unngå å plassere nedkjøringer til parkeringskjellere / kjellerinnganger / vindu der vannet kan forventes å komme
  • Utforme bygg og arealer slik at de kan tåle oversvømmelser i perioder.

Kontakter

Håkon Pedersen hakon.pedersen@trondheim.kommune.no (for spørsmål om innhold og prosjektet)

Martin Vitsø martin.vitso@trondheim.kommune.no  (for spørsmål om presentasjon av kartdata)

Sist oppdatert: 03.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?