Benna

Benna

Benna er Melhus kommunes hovedvannkilde. I tillegg er Benna Trondheim kommunes reservevannkilde og forsyner også vestlige bydeler i Trondheim permanent med vann. Drikkevannet fra Benna har høy kvalitet.

Trondheim kommune er vannverkseier og er ansvarlig for at vannkilden er sikret mot forurensning fra nærområdene.

Kommunene har ansvar for å  redusere og hindre forurensning. Det gjøres blant annet ved å begrense aktivitet i nedbørsfeltet til Benna.

Ved forurensning eller fare for forurensning kontakt:

Trondheim kommune: 91 11 23 16
Melhus kommune: 47 80 22 22

Klausuleringsbestemmelser i nedbørfeltet til Benna

Klausuleringsbestemmelser i nedbørfeltet til Benna

Hensynssoner (plan- og bygningslovens § 11-8, bokstav a)

7.3 Nedslagsfelt drikkevann

1. Drikkevannet i Melhus skal ha høy kvalitet

2. Ved utøvelse av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevannsinteressen være overordnet alle andre interesser innenfor hensynssonen

I tillegg gjelder følgende bestemmelser ovenfor enhver som ferdes eller oppholder seg ved drikkevannskilden Benna og Grøtvatnet, samt nedbørsfeltet:

 1. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 er ikke tillatt
 2. Det er forbudt med bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter i nedbørsfeltet til Benna og Grøtvatnet
 3. Det er forbudt å sette opp telt, parkere bobil eller på annen måte slå leir, som bålbrenning og lignende, i nedbørsfeltet til Benna og Grøtvatnet
 4. Det er forbudt å arrangere sportsstevner og andre organiserte arrangementer i nedbørsfeltet til Benna og Grøtvatnet
 5. Det er forbudt å bruke motorfartøy på Benna og Grøtvatnet. Forbudet omfatter også elektriske motorer, men kommunen / vannverkseier kan gi dispensasjon fra forbudet, forutsatt at bruken ikke vurderes å være i strid med drikkevannsinteressen. For vannverkseier er det tillatt å bruke motorisert fartøy på vannet til nødvendig drift av vannverket
 6. Fiske er forbudt
 7. Det er forbudt å ta med levende ferskvannsorganismer inn i nedbørsfeltet
 8. Transport av farlige produkter, som oljeprodukter, drivstoff og kjemikalier, skal foregå på en slik måte at den ikke kan utgjøre noen fare for forurensning i nedbørsfeltet til Benna og Grøtvatnet. Kravet omfatter også håndtering av maskiner eller andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter, som kan medføre far for forurensning i nedbørsfeltet. Dersom det skjer utslipp i nedbørsfeltet, plikter den som oppdager utslippet å varsle vannverkseier og forurensningsmyndigheten
 9. Det er forbudt å oppbevare olje og lignende i nedbørsfeltet
 10. Det er forbudt å drive ridesenter, gårdsturisme, kennel eller lignende virksomheter
 11. Det er båndtvang for hund. Det er ikke tillatt å ta med hund eller andre dyr på islagt vann. Avføring fra hund skal samles opp og tas ut av nedbørsfeltet eller kastes i godkjent avfallsoppsamler
 12. Det er forbudt å ferdes med hest i en sone på 50 meter fra Benna og Grøtvatnet
 13. Det er forbudt å lagre oljeprodukter, drivstoff, kjemikalier og lignende stoffer, som kan medføre fare for forurensning, i en sone på 50 meter fra Benna og Grøtvatnet. På fritidseiendommer er det tillatt å lagre opptil 5 liter med oljeprodukter. Ut over dette er det ikke tillatt å lagre oljeprodukter og/eller farlige kjemikalier på hytte/fritidseiendommer. Lagring og bruk må skje på forsvarlig måte
 14. Det er forbudt med badestamp og tilsvarende installasjoner i en sone på 50 meter fra Benna og Grøtvatnet
 15. Det er forbudt å bruke motordrevne kjøretøy utenfor eksisterende veger i en sone på 50 meter fra Benna og Grøtvatnet. Forbudet gjelder ikke ved drift av landbrukseiendommer og vedlikehold av hageareal

Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbebyggelse føres opp i tilsvarende størrelse og omfang som før brann.

I det øyeblikket nedslagsfeltet utgår som drikkevannskilde og/eller reservevannskilde, inngår nedslagsfeltet ikke i hensynssonen og bestemmelsen frafaller.

Fasadeendringer, jfr § 1-6, kan gjennomføres v/søknad dersom dette ikke har konsekvenser for drikkevannskilden.

Riving, jfr. § 1-6, av konstruksjoner og bygg tillates som ledd i å sikre drikkevannskilden.

Veileder for behandling av saker i nedbørfeltet til Benna

Veilederen

Det "gamle" Bennaskjønnet

Bennaskjønnet 1970

Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvalitet

Benna vannbehandlingsanlegg

Benna vannbehandlingsanlegg produserer drikkevann til Melhus kommune og er reservevannskilde til Trondheim kommune. I tillegg blir vestlige bydeler i Trondheim forsynt fra Benna.

I Benna blir vannet hentet  fra 30 m dyp, 2 m opp fra bunnen (se illustrasjon nederst). Dette sikrer jevn temperatur og minsker faren for forurensning. 

Vannet passerer først siler med lysåpning 0,25 mm. Vannbehandlingen består videre av følgende trinn:

 1. UV-desinfisering
 2. Desinfeksjon med natriumhypokloritt

Det ferdig behandlede vannet gir god og stabil kvalitet helt fram til forbrukerne i henhold til drikkevannsforskriften.

Vanninntak

Har du spørsmål om Benna vannbehandlingssenter kan du ringe:

Vikelvdalen: 72 54 32 00
Trondheim bydrift: 72 54 63 50
Vakttelefon:  91 11 23 16

Kart

Bennas nedslagsfelt

Brosjyrer

Informasjonsbrosjyre

Brosjyre - Teknisk beskrivelse

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?