Private renseanlegg og utslipp

Private renseanlegg og utslipp

Søknadsskjema for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Industriutslipp til kommunalt nett

Trondheim bydrift jobber aktivt for å forhindre tilførsel av miljøgifter og andre uønskede stoffer til avløpsvannet som kan skade kommunens avløpsrenseanlegg, ødelegge arbeidsmiljøet, forstyrre renseprosessene eller påvirke slammet som produseres ved renseanleggene i negativ retning.

Vår målsetting er at slamkvaliteten skal være god nok til at slammet som produseres ved renseanleggene skal kunne brukes til jordbruksformål.

Det stilles krav til utslippskonsentrasjon og mengde for en rekke forurensningsparametere, både organiske og uorganiske.

Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelser

Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslippstillatelser for mindre avløpsanlegg er satt til kr. 11 086 inkl. mva. (2024).

Søknad om utslippstillatelse behandles av kommunen etter forurensingsforskriften kap. 12 og kommunens egne retningslinjer. Saksbehandlingsprosessen består i å sette seg inn i søknaden, geografisk lokalisering og eventuelle konflikter med kommunalt planverk, kontakt med byggesaksavdelingen for eventuell samkjøring med byggesaksbehandling, faglige vurderinger og utforming av vedtak, og avslutningsvis registrering i kommunens arkiv og avløpsdatabaser.

Oljeutskillere

Rensetiltak for oljeholdig avløpsvann skal installeres ved virksomheter som genererer denne type utslipp. Bestemmelsene som regulerer disse utslippene finnes i "Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 15”. Det er krav om tømming/kontroll av oljeutskiller minst en gang pr. år av godkjent tømmeoperatør.

Godkjente tømmeoperatører er:

Fettutskillere

Fett som slippes ut til avløpsnettet skaper problemer som gjentetting og tilbakeslag. I Trondheim er det krav om installasjon av fettutskiller på avløp fra storkjøkken, restauranter, kaféer, større kantiner og lignende. Ingen fettutskillere skal ha mindre kapasitet enn 4 l/s. Hvert år fjernes ved hjelp av fettutskillere, i overkant av 2000 tonn fettslam (ikke avvannet). Det stilles krav til tømming/kontroll av utskillerne minst to ganger per år. Dette må utføres av godkjent tømmeoperatør.

Godkjente tømmeoperatører er:

Slamavskillere

Trondheim kommune har som mål å fjerne alle slamavskillere som er tilknyttet kommunalt avløpsnett som går videre til godkjent renseanlegg. Bakgrunnen for dette er muligheten for lokale lukt- og forurensningsproblemer som slike anlegg skaper. Septikgass (H2S) ødelegger stikkledninger etter slamavskiller hvis disse er av betong. Dette kan i visse tilfelle også forårsake korrosjonsangrep på offentlig ledning. Utkobling av slamavskillere vil gi et tettere og bedre avløpssystem, og på lang sikt også være økonomisk fordelaktig for abonnenten, siden tømmeavgiften vil falle bort.

Mindre avløpsanlegg

Når det gjelder eiendommer som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett med godkjent renseanlegg, stilles krav om type anlegg og funksjonskrav, avhengig av geografisk plassering og geologisk vurdering eventuelt undersøkelse.

Trondheim bydrift er delegert ansvaret for henting av avløpsslam fra mindre avløpsanlegg. I enkelte tilfeller kan Trondheim bydrift delegere dette ansvaret til andre godkjente aktører.

Eksempel på mindre avløpsanlegg kan være:

  • Slamavskiller med utslipp til sjø

Slamavskiller med utslipp til sjø

  • Slamavskiller med jordrensing (infiltrasjon)

Slamavskiller med jordrensing (infiltrasjon)

  • Slamavskiller med sandfiltrering

Slamavskiller med sandfiltrering

  • Tett tank for toalettavløp

Tett tank for toalettavløp

  • Minirenseanlegg

Kravene stilles av Plan- og bygningsenheten i henhold til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Oppmaling av matavfall er ikke tillatt


Det er i Trondheim ikke tillatt med kjøkkenavfallskverner eller lignende for oppmaling av avfall i vasken.

Sist oppdatert: 17.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward