Hjem Veg, vann og avløpVann og avløp for innbygger

Vann og avløp for innbygger

Vannmåler

Priser vann og avløp

Gebyrsatser for vann og avløp for 2021
Grunnlag Vann Avløp
Årsgebyr for abonnenter med vannmåler    
Abonnementsgebyr, fast pris per år 516 704
Forbruksavhengig gebyr, per 1 000 liter per år 14,17 19,19
Årsavgift vannmåler, 1/2"-1" 316  
Årsavgift vannmåler, 1 1/2" 503  
     
Årsgebyr for abonnenter uten vannmåler    
Abonnementsgebyr, fastpris per år 516 704
Forbruksgebyr (per m2 bygningsareal) *) per år 35,43 47,97
     
Ordinært tilknytningsgebyr    
Tilknytningsgebyr per m2 bygningsareal (engangs) 57,37 58,65
     
Tilknytningsgebyr for driftsbygninger i jordbruket    
Avgiftspliktig areal mindre enn 100 m2 per år 5 184 5 300
Avgiftspliktig areal 100-200 m2 per år 10 371 10 603
Avgiftspliktig areal over 200 m2 per år 15 435 15 780

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

*) Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 2,5, det vil si 1 m2 omregnes til 2,5 m3.

Vannmåler og gebyr

Vannmåleravlesning 2021

Trondheim bydrift benytter Leseav.no for årsavlesning av vannmåler. Avlesning foregår på følgende måte.

Det blir sendt en SMS til huseier

Huseier kontaktes først pr. sms med varsel om vannmåleravlesning. Dette varslet går ut i månedsskiftet november/desember. Avsender av sms vil ikke være Trondheim bydrift, men et 14-sifret nummer. Dette er ikke spam, men en nødvendighet for at avlesningen skal registreres på riktig vannmåler.

Huseier svarer da på mottatt sms, hvor svaret kun skal bestå av vannmålerstand. Normalt vil vannmålerstanden bestå av 4-6 siffer. Dersom det er flere siffer på en vannmåler i bolighus, er noen av sifrene bak komma og skal ikke meldes på svar-sms.

Har du flere vannmålere

Hvis du har mer enn en vannmåler, vil du motta en sms pr. vannmåler. Når det svares, er det viktig at det blir svart med avlesningen av den vannmåleren som står i det aktuelle sms-varselet.

Det kan ikke svares på samme sms-varsel med flere avlesninger. Har du mottatt sms for flere målere, må det svares med en avlesning per sms.

Svare på SMS

Dersom du sender flere svar på samme sms, vil forrige svar overskrives og kun siste svar vil være gjeldende. Meldinger som inneholder annen info enn målerstand blir ikke lest og besvart.

Du kan fortsatt svare på mottatt sms, selv om fristen for avlesning er overskredet, men det må gjøres innen 10 dager.

Dersom huseier ikke besvarer den første sms-meldingen innen fristen, sendes en purring cirka 4 dager etter første varsel.

Motta brev

Dersom huseier fortsatt ikke har sendt svar innen tidsfrist i purre-sms, sendes brev til Altinn eller huseiers valgte digitale postkasse.

I brevet beskrives det hvordan du kan registrere vannmåleravlesningen din på www.leseav.no.

Noen huseiere opplever problemer med å åpne brevet dersom man har en App for digital postkasse. Man må da åpne brevet direkte i nettleseren sin.

Dersom huseier ikke åpner brevet i Altinn innen 48 timer, sendes brevet til trykking og huseier vil da motta brevet i papirformat.

Rapportering av målerstand kan fortsatt gjøres på www.leseav.no, eller du kan fylle ut en svarslipp og sende i posten. Trondheim kommune betaler porto både for brev og svarslipp.

Har huseier valgt en annen digital postkasse enn Altinn, vil brevet ikke gå til trykk. Man må derfor åpne brevet i sin digitale postkasse for å finne informasjonen man trenger for å registrere avlesning på leseav.no

Flere enn fem vannmålere

Er det registrert flere enn 5 vannmålere på en mottaker, vil det ikke gå ut noe sms. Da sendes varsel om avlesning direkte til Altinn eller mottakers digitale postkasse.

Dersom vi ikke mottar avlesning av vannmåler, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av historisk forbruk over vannmåleren.

Ofte stilte spørsmål om vannmåler og gebyr

Hvor finner jeg måleren?

Ofte vil måleren stå ved husets hovedstengeventil, ved vanninntaket. I eiendommer med flere seksjoner er det ofte et vannskap/fordelerskap. I dette skapet står seksjonens stengeventil og vannmåler(e).

Hvordan ser den ut?

vannmåler vannmåler

Hvilke tall skal jeg lese av?

Du skal lese av målerens telleverk. På måleren til venstre leses alle tall av. På måleren til høyre, skal røde tall i telleverket ikke leses av.

Hva gjør jeg dersom målernummer på varsel om avlesning og måleren ikke stemmer overens?

Ta kontakt med oss på telefon 72 54 63 50 eller e-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Vil det lønne seg for meg å installere vannmåler?

Dersom du har et normalt forbruk vil det som regel lønne seg å måle forbruket.

Hva er normalt å bruke?

Tabell over forbuk

En person bruker i gjennomsnitt ca 60 m3 i året. 1 m3 tilsvarer 1000 liter.

Alle priser er summen for både vann og avløp inkl. mva.

For målt forbruk vil det i tillegg normalt komme et målerleiegebyr.

Det vil også belastes et abonnementsgebyr i begge tilfellene.

Hvordan får jeg installert vannmåler?

Alle eiendommer tilknyttet offentlig vann og avløpsnett etter 01.01.1998, skal ha installert kommunalt eid vannmåler. I seksjonerte eiendommer (leilighet) skal det installeres vannmåler for hver seksjon. Huseier sørger selv for installasjon av måleren. Ta kontakt med en rørlegger for å få utført installasjon. Du kan lese mer om dette i Sanitærreglementet.

Når kommer fakturaen?

Alle de kommunale eiendomsgebyrene kommer på samme faktura, og sendes ut fire ganger i året. Faktura sendes ut i slutten av den perioden den gjelder for. Eksempel: Faktura mottatt i slutten av mars, gjelder for januar, februar og mars.

På faktura for mars, faktureres også årsoppgjøret for det foregående året. Innrapportert forbruk avregnes da mot det innbetalte forskuddet for dette året.

Hvor kan jeg henvende meg om jeg har spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon 72 54 63 50 eller e-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Utskifting av husvannmåler

Dersom kommunen eier vannmåleren, betaler huseier en årlig vannmålerleie. Når kommunen eier vannmåleren, er kommunen ansvarlig for utskifting av vannmåleren dersom denne ikke lenger fungerer eller har nådd forventet levealder. Kommunen betaler da for ny måler og rørleggerarbeidet i forbindelse med vannmålerbytte. Fra 1.juli 2021 er det Haralds VVS AS som utfører dette. Ved vannmålerbytte, vil en rørlegger fra det firmaet kommunen til en hver tid har en avtale med, kontakte huseier for å gjøre timeavtale. I første omgang vil det gå ut en SMS fra Trondheim kommune (Trondheim KO) om at det nærmer seg tid for utskifting av din måler.

Dersom huseier eier vannmåler, har huseier selv ansvar for vedlikehold av vannmåleren. Dersom en privateid måler ikke lenger fungerer eller har nådd forventet levealder, må huseier selv koste utskifting av denne. Dersom rørinstallasjonen for øvrig er i god stand, kan huseier kontakte kommunen med forespørsel om installasjon av kommunalt eid måler. Dersom kommunen overtar vedlikeholdsansvaret for vannmåleren, vil kommunen koste utskifting fra privateid til kommunalt eid vannmåler. Huseier vil da belastes vannmålerleie i den nye målerens levetid.

Priser

Alle huseiere må betale kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester. Det er to ulike måter å beregne disse gebyrene på. Forbruket kan måles med vannmåler, eller det blir beregnet ut i fra størrelsen på bygget.

Oversikt over kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester.

Avregnet vann med vannmåler

Det vannforbruket du har hatt i din bolig det siste året etter avlesning. Man betaler vann pr m3 (1 kubikkmeter = 1000 liter). En m3 vann koster i 2021 kr 14,17 (inkl. mva.).

Avregnet avløp

Dette er mengden avløpsvann fra din bolig. Det beregnes ut fra mengden vann du har forbrukt og måles også i m3. En m3 avløpsvann koster i 2021 kr 19,19 (inkl. mva.).

Boliger uten vannmåler

Hvis boligen din ikke har montert vannmåler, beregnes avgiften ut fra areal. Da er prisen beregnet pr m2 (kvadratmeter) på boligen. Prisen pr m2 er i 2021 kr 35,43 (inkl. mva.) for vann og kr 47,97 (inkl. mva.) for avløpsvann. Du kan bruke så mye vann du ønsker uten at dette påvirker avgiftene. De fleste kan spare penger på å montere vannmåler i boligen.

Fast pris per år

Gebyr som går til å dekke vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg. Gebyret er i 2021 kr 516 (inkl. mva.) for vann og kr 704 (inkl. mva.) for avløp.

Forskudd, vann og avløp

Estimert forbruk av vann og avløp for i år.

Betalt, vann og betalt avløp

Merk deg at det står minus bak beløpet, det vil si at dette beløpet trekkes fra på din faktura. Gjelder fjorårets innbetalte forskudd.

Målerleie

(for eksempel 1/2” eller 3/4”): Dette er en årlig leie for vannmåleren som du har i din bolig. 1/2 til 1" koster i 2021 kr 316 (inkl. mva.). Større enn 1" koster kr 503 (inkl. mva.).

Generelt om gebyr for vann og avløp

Prisen for vann og avløpstjenesten settes årlig av Bystyret i Trondheim. Den er fastsatt etter kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til å dekke kommunens kostnader knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Kostnadsoversikt finner du i gebyrregulativet. Tilknytningsgebyret for vann og avløp beregnes og faktureres av Byggesakskontoret.

Mer informasjon om dette kan du finne i Forskrift for vann og avløpsgebyr, Trondheim.

Lekkasje

Lekkasje koster mye

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende toalett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året, (se tabell). Vannforbruk gjennom måler, som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Installasjon ca. m3/år* ca kr/år
Dryppende kran (ca 1 drypp pr sekund) 9 260
Rennende kran (ca 2mm stråle) 45 1300
Hull på rør (diameter ca 0,5 med mer) 175 5000
     
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100 2850
Lekkasje i WC (synlig) 200 5700
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400 11400

*1 m3 = 1000 liter

Kontroll av vannmåler

Huseier kan kontrollere tilnærmet nøyaktighet på måleren selv på følgende måte:

Mål opp nøyaktig 10 liter i en bøtte og merk av vannstanden med en strek. Steng av alt vannforbruk i huset. Sjekk at kontrollhjulet i måleren står helt stille, ellers er det lekkasje. Les av de viserne på måleren som viser desiliter og liter og noter tallene. Fyll opp bøtta til 10-litersmerket og les av viserne på nytt og noter registrert forbruk. Dersom registrert forbruk er minst 15 prosent større enn den oppfylte mengde (11,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), bør det meldes fra til oss dersom måleren er kommunal.

Eierskifte

De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom.

Ved salg av eiendom vil selger ikke motta en sluttavregning. Kjøper av en eiendom vil overta et eventuelt restbeløp. Kjøper og selger må derfor gjøre opp de kommunale eiendomsgebyrene seg i mellom.

Hvis du skal selge eller kjøpe bolig med vannmåler, ta kontakt med Trondheim bydrift for tips om avregning av målerstanden. Pass på at vannmålerstanden blir nedtegnet i overtagelsesprotokollen.

Sanitærreglement

Sanitærreglement

Vannavstenging

Kart over vannavstenginger

Råd ved endret vannkvalitet og stengt vann

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vannet stenges. Vi sender ut varsel på sms og som talemelding til fasttelefon.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte.

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være misfarget.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen når du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer misfarget vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er misfarget vann etter å ha tappet kaldt vann i flere timer, kontakt Trondheim bydrift eller bruk vår digitale feilmeldingstjeneste Meld inn feil.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får farge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Informasjon om vannforsyning i Trondheim

Vannforsyning og kvalitet

Kokevarsel

Folkehelseinstituttet har gode råd til deg som har fått varsel om at du må koke drikkevannet.

Varsel ved vannavstengning

Varslede vannavstenginger finner du på Servicevarsling.no.

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger. Vi ønsker å nå flest mulig og bruker derfor telefonvarsling.

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Har du ikke blitt varslet?

Servicevarsling.no kan du gå inn for å se om du står oppført med riktig telefonnummer og eventuelt legge inn riktig informasjon.

Slik blir du varslet om stenging av vann hos din bedrift

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte? For eksempel:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter

Da kan du få beskjed hvis vannet stenges hos bedriften. Slik gjør du:

Gå til Servicevarsling.no og sjekk din oppføring.

Her kan du registrere nøkkelpersoner for din virksomhet i tilleggsregisteret.

 1. Gå til Servicevarsling.no
 2. Velg sjekk din oppføring
 3. Legg inn kommune og telefonnummer
 4. Velg virksomhet og legg til navn og telefonnummer i tilleggsregisteret

Hvem eier hva av vann- og avløpsrør

Kommunale vann- og avløpsrør

Trondheim kommune eier, og har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsrørene.

Trenger du kart over vann- og avløpsrør?

For ledningskart ta kontakt med Trondheim bydrift på e-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Private vann- og avløpsrør

Vann- og avløpsrør som er tilknyttet de kommunale rørene, er private. Det er eier eller eierne av de private vann- og avløpsrørene som har vedlikeholdsansvaret.

Trondheim har et økende problem med for mye fett i avløpsrørene. I verste fall kan kloakk slå tilbake i rørene og gi kjelleroversvømmelser. Fjerning av fett i avløpsnettet koster innbyggerne i Trondheim hundre tusener av kroner.

En eier

Hvis et vann- eller avløpsrør går inn til kun en eiendom, eies denne av huseier, som alene har ansvaret for drift og vedlikehold av røret. Dette kalles en privat stikkledning.

Flere eiere

Hvis et vann- eller avløpsrør går til flere eiendommer, kalles dette en privat fellesledning. Da har hver eier et solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av den delen av røret som huseier benytter seg av. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger en avtale mellom huseierne om annen ansvarsdeling.

Vannskade og lekkasje

Vannlekkasje

Lekkasje i bolig forekommer oftest i toalett eller vask som drypper. Dette vannet passerer vannmåler (der det er montert måler) og vil medføre økte vann- og avløpsgebyr. Kontakt et rørleggerfirma/entreprenør for å utbedre lekkasje.

Vannlekkasje på utvendig ledning

Oppstår lekkasje slik at vann renner på bakken må du kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for å reparasjon omgående. Vann kan føre til skade på bygning og uteareal.

Utvendige ledninger kan ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes samtidig, eller at det suser i vannrør. Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon omgående.

Trondheim bydrift leter kontinuerlig etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Dette fører til at også mange private lekkasjer oppdages. Vi sender da ut et pålegg til huseierne om at vannlekkasjen må utbedres.

Gebyr, septik og slam

Trondheim bydrift er delegert ansvaret for henting av avløpsslam fra mindre avløpsanlegg. I enkelte tilfeller kan Trondheim bydrift delegere dette ansvaret til andre godkjente aktører.

Tanker tømmes minst en gang hvert andre år eller ved behov. For fritidsboliger minst en gang hvert fjerde år. Ved bestilling av ekstratømming må gårds- og bruksnummer, adresse, navn og telefonnummer oppgis.

Skjema for bestilling av tømming

Hvis du har spørsmål om gebyr, septik/ slam, send epost til: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

For andre spørsmål ta kontakt med Trondheim bydrift på telefon 72 54 63 50.

Åpningstiden er hverdager 08.00-15.00 (onsdager 09.00 - 15.00)

Priser kloakkummer, septiktanker og latriner

Kloakkummer, septiktanker og latriner - priser 2021

Kr

   

Kloakkummer pr år (spyling eller tømming).

1428

Slamavskillere/septiktanker, tette tanker:

Grunnavgift for tømming av tanker inntil 4 m3

2173

- Tillegg for flere tømminger per år/tømming utover 4 m3 (pr m3). 405
Årlig gebyr for tilsyn og kontroll med mindre avløpsanlegg 452

Alle tall i kroner og 25% mva. er inkludert.

Tømming av private septiktanker

Skjema for bestilling av tømming

Tilførselsvei må være kjørbar for et større kjøretøy. Slamsugeren som vi bruker for å tømme tankene veier opp mot 9 tonn. Det er nødvendig med en bredde på 3 meter og en høyde på 4 meter klaring for at slamsugeren skal kunne ta seg frem til deres avløpsanlegg.

Veien må være fremkommelig hele året og hindringer må fjernes. Hvis veien er gjengrodd eller stengt med bom kommer vi ikke til og får ikke tømt din tank.

Er det snø- eller isføre må veien være brøytet og strødd slik at vi kommer frem til tanken med kjøretøyet. Det er viktig å kunne kjøre nærmest mulig tanken for å komme til med slangen, ikke mer enn 30 meter fra septiktanken.

Busker, blomsterbed, plen og annet som dekker til tanken, eller står i veien, kan bli fjernet eller ødelagt når vi tømmer.

Utslipp av avløpsvann fra boliger og hytter

For å oppnå kravene til vannkvalitet i bekker, elver, vann og sjø må vi for en rekke eiendommer kreve forbedrede renseløsninger.

Kommunen er myndighetsutøver for utslipp fra boliger og hytter. På denne siden finner du retningslinjer, søknadsskjema og veileder om utslipp fra boliger og hytter. Disse gjelder både for forbedring av eksisterende utslipp og for ny bebyggelse.

Retningslinjer

For opplysning om "Retningslinjer for utslipp av sanitært avløpsvann" fra boliger, hytter og lignende mindre enn 50 personer per enhet ta kontakt med Trondheim kommune, Kommunalteknikk, telefon 97 99 62 24.

Søknadsskjema

Søknaden skal benyttes vedr. forbedring av eksisterende utslipp, for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 (forurensningsforskriften) kapittel 12.

Søknadsskjemaet

gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Kart om soneinndeling med rensekrav for private utslipp < 50pe for Trondheim kommune

Kart om soneinndeling med rensekrav

Private renseanlegg og utslipp

Private renseanlegg og utslipp

Krav og rettigheter

Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både kommunen og abonnentene forpliktelser.

For at beboere i Trondheim skal ha tilgang til godt drikkevann og et velfungerende vann- og avløpssystem, har kommunen noen hovedmål for å levere disse tjenestene. Kommunen har forpliktelser ved levering av drikkevann, og krav når det gjelder bortledning og rensing av avløpsvann. Samtidig har også byens innbyggere forpliktelser, og de har rett til å klage på tjenester og en eventuell kompensasjon.

Abonnentens forpliktelser
 • Aldri tømme rester av kjemikalier, olje, løsemidler m.m. eller gjenstander som sanitetsbind, bomullspinner og lignende i avløpet. Kommunen har laget brosjyrer på mange språk om Fett tetter rørene våre.
 • Kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og evt. reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg.
 • Vedlikeholde private anlegg (sanitærinstallasjoner, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med tilkoplingen på kommunens hovedledning) etter Sanitærreglementet del 1 3.13.3 Abonnentens erstatningsansvar.
 • Utbedre eventuelle lekkasjer på private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
 • Foreta avlesning og innmelding av vannmålerstand en gang hvert år.
 • Har flere abonnenter felles ledning, er hver eier solidarisk ansvarlig for den delen av fellesledningen som abonnenten benytter seg av såfremt ikke private avtaler har andre bestemmelser.
Kommunens forpliktelser

Hovedmål for tjenesten

 1. All virksomhet i drikkevannskildenes nedbørsfelt skal skje etter lover og forskrifter.
 2. Det skal produseres nok, sunt og godt drikkevann.
 3. Vannledningsnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet, og uønskede hendelser skal være på et tilfredsstillende lavt nivå.
 4. Avløpsnettet skal lede bort avløpsvann uten sjenanse for brukerne.
 5. Utslipp av avløpsvann skal ikke forringe vannkvaliteten i bekker, elver og sjø.
 6. God informasjon skal gjøre brukerne fornøyde og miljøbevisste.
 7. Kompetansebygging gjennom lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Kommunens forpliktelser ved levering av drikkevann

Drikkevann skal ha en kvalitet som oppfyller krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs. være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.

 • Ved normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunkt til kommunal ledning være mellom 2 og 10 bar.
 • Det skal forsynes nok drikkevann til forbruk 24 timer i døgnet.
 • Ved avbrudd i vannforsyningen som for eksempel vannlekkasje, skal kommunen gjenopprette forsyningen innen 8 timer (dag) eller 20 timer (natt + dag).
 • Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 3 timer uten forvarsel, vil vanntank bli kjørt ut til husholdningsforbruk.

Kommunens forpliktelser ved bortledning og rensing av avløpsvann

 • Spillvann (kloakk) skal ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet slik at det ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på eiendom, i nærmiljø eller i kommunen for øvrig.
 • Kommunen tilrettelegger for at overvann (regnvann og drensvann) skal ledes bort.
 • Bortledning av spillvann (kloakk) skal ikke føre til utslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.
 • Dersom det oppstår driftsproblemer ved kommunalt ledningsnett, slik som tilstopping i ledningsnett eller stopp i pumpestasjon, skal kommunen ha et beredskapssystem for å kunne handle raskt slik at feilen rettes.
 • Dersom det er oppstått 2 tilbakeslag av avløpsvann i samme hus i løpet av 10 år på grunn av feil på kommunal ledning, skal det iverksettes utbedringstiltak.
Klage og kompensasjon

Dersom det har oppstått mangel ved vannleveransen, jf. det som er beskrevet foran, når det gjelder Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Trondheim kommune eller Sanitærreglement for Trondheim kommune, kan klage sendes til kommunen.

Kommunen vil behandle klagen etter Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Trondheim kommune og Sanitærreglement for Trondheim kommune.

Det skal gis tilbakemelding senest innen 3 uker.

Vanntrykk

I Trondheim kommune har vi krav på å levere vanntrykk på mellom 2 og 10 bar. En bar er en måleenhet for trykk.

Flere steder i Trondheimsområdet er trykket høyere enn det trenger å være. På denne siden kan du lese mer om trykksenking på deler av Heimdal og Tiller.

Har du spørsmål om vanntrykket inn til din bolig eller bygg, ta kontakt med Trondheim bydrift.

Informasjonsmateriell om fettvett, vann og avløp

Her finner du mer informasjon om fettvett, vann og avløpssystemet og mye mer.

Ikke kast fett i vasken og søppel i do.

Kontakt oss

Har du spørsmål om vann og avløp kan du kontakte oss på e-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no eller telefon: 72 54 63 50.

Sist oppdatert: 13.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004