Container og arbeidsvarslingsplaner

Container og arbeidsvarslingsplaner

Leie av gategrunn

Dersom du må oppta gategrunn eller parkeringsplasser i forbindelse med arbeid, må du betale gategrunnsleie.
Her ser du kart hvor indre sone er markert

Regler for gategrunnsleie i Trondheim kommune

Regelverk for utleie av gategrunn i Trondheim kommune i tilknytning til midlertidige bygge- og anleggsarbeider.

Bakgrunn og virkeområde

Trondheim kommune har som vegmyndighet og gjennom sin eiendoms- og disposisjonsrett til gategrunnen, utformet disse retningslinjene for bruk av offentlig gategrunn i tilknytning til tidsbegrenset bygge- og anleggsarbeid. Ved slike arbeider /utplasseringer skal det betales leie til kommunen når offentlig gategrunn tas i bruk.

Som offentlig gategrunn regnes all grunn regulert til offentlige trafikkområder, - herunder veg, fortau, parkeringsareal, plass m v, som driftes og /eller vedlikeholdes av offentlig myndighet.

Regelverket gjelder ikke for bygge- og anleggsarbeider knyttet til investeringer, drift og vedlikehold, hvor stat, fylkeskommune eller kommune står som byggherre/forvalter for offentlig, teknisk infrastruktur.

Regelverket for utleie av gategrunn gjelder bare for aktiviteter på og over gateplan. Graving i gata dekkes av annet regelverk.

Formål

Utleieordningen med tilhørende regelverk skal medvirke til:

 • at byens fortettingsstrategi med tilhørende bygge- og anleggsvirksomhet gis gode rammebetingelser ved den praktiske gjennomføringen i gaterommet
 • en brukervennlig utleieordning av gategrunn som legger til rette for at midlertidige bygge- og anleggsarbeider kan gjennomføres på en smidig måte
 • at gatebrukere skal kunne ferdes forbi bygge- og anleggsområdet på en regulert og trygg måte og med minimal ulempe for så vel gatebruker som byggeaktør/leietaker
 • at byggeaktør/leietaker stimuleres til raskest mulig gjennomføring av bygge- og anleggsarbeidet og med minst mulig arealbruk
 • at byggeaktør/leietaker opplever kommunen som en stimulerende samarbeidspartner med konkurransedyktige utleiebetingelser

Satser

Leien innkreves i henhold til gjeldende prisliste. Satsene vedtas politisk i tilknytning til de årlige kommunale budsjetter.

Det kreves gategrunnsleie beregnet som dagsatser per kvadratmeter for alt utleid areal for henholdsvis”indre sone” og ”ytre sone”. Det skilles ikke mellom areal avsatt til avgiftsparkering og annet areal. For oppmerkede P-plasser beregnes leien ut fra antall hele plasser som tas ut av bruk eller bortfaller.

Ved absolutt behov for bruk av HC-plasser, skal kommunen anvise erstatningsplasser nærmest mulig de utleide.

”Indre sone” omfatter Midtbyen og tilstøtende områder med tette gatefasader (Øya, Elgeseter, Nedre Elvehavn og så videre), mens ”ytre sone” er resten av kommunen. Grensen mellom sonene skal være kartfestet.

Kostnader knyttet til arbeidsvarsling/-skilting dekkes av leietaker. Kostnader for eventuelt utskilting og arbeid knyttet til endringer i parkeringsrutiner med mer dekkes av gategrunnsleien.

Kommunen kan kreve godtgjort utleie av utstyr, skilt med videre for arbeidsvarsling, og for bistand med mannskap og maskiner i den sammenheng. Slik bistand og godtgjørelsens størrelse skal være skriftlig avtalt på forhånd.

Tillatelse til bruk av gategrunn

Tillatelse til slik bruk av gategrunn (overflateareal) gis gjennom godkjenning av varslingsplan i henhold til kommunens: 

Retningslinjer for arbeid/utplassering på offentlig gategrunn i Trondheim

Bestemmelsene om arbeidsvarsling og godkjennelse av varslingsplan skal følges ved enhver bruk av gategrunn etter dette regelverket uavhengig av om gategrunnsleie kreves.

Ved avtalefestet disponering av gategrunn skal det samtidig settes opp en forpliktende fremdriftsplan og en sluttdato for når arealet kan tilbakeføres til sin gatefunksjon.

Arbeider som utløser krav om gategrunnsleie

4.1) Ved utplassering av containere, stillaser, kraner og lignende og ved lagring av nødvendig materiell mv, skal det betales leie til kommunen ved bygge- og anleggsarbeider som opptar hele eller deler av gaterommet. Leie betales også for plass til servicebiler hvor annen parkering ikke er hensiktsmessig.

4.2) I tilknytning til bygge- og anleggsarbeider hvor det av hensyn til byggetiltaket er nødvendig å anlegge riggområder, sette opp brakker og/eller foreta sikkerhets-avsperringer, skal det betales leie til kommunen for disponert gategrunn.

4.3) Hvor det på fortau er hensiktsmessig å bruke gangtunnel eller stillas med undergang, gis det fritak for generell gategrunnsleie. Fritaket gjelder også opp- og nedrigging for slik løsning.

4.4) I tilfeller hvor den disponerte gategrunnen med hjemmel i nye arealplaner eller andre varige vedtak utgår som offentlig gategrunn, - med eller uten parkering, skal det ikke betales gategrunnsleie fra det tidspunkt bygge- eller anleggsarbeider knyttet til nytt formål fysisk igangsettes.

4.5) Når privat aktør utbedrer eller rehabiliterer offentlig gategrunn som eget prosjekt eller som ledd i annet byggeprosjekt, fritas han for gategrunnsleie for den tid et slikt arbeid aktivt pågår.

4.6) For arbeider/utplasseringer med varighet inntil ett døgn kreves ikke gategrunnsleie. Bestemmelsene om arbeidsvarsling skal imidlertid følges.

Ansvarlig for gategrunnsleie

Om ikke annet fremgår av søknad og/eller arbeidsvarslingsplan, vil krav om leie rettes til det foretaket som står som ansvarlig for varslingsplanen og har fått denne godkjent.

Oppfølging og kontroll

Kommunen vil utføre kontroll med at bruk av gategrunnen er i henhold til de tillatelser som er gitt gjennom godkjent varslingsplan. Ved overskridelse av avtalt utleietid kan kommunen kreve forhøyet leiesats for den resterende tid.

Trondheim 27.07.2011 Trondheim kommune Eierskapsenheten
*) Formålsbygg omfatter barne- og ungdomsskolebygg, kommunale barnehagebygg, sykehjem og bo- og behandlingsbygg, arbeidstreningslokaler, bygg til bruk for kultur- og idrettsformål, helsestasjoner, legevakt, samt administrasjonslokaler.

I punkt 6, er nytt avsnitt 3 inntatt etter vedtak i formannskapet 17.08.2011, arkivsaksnummer 11/28290.

Utplassering av container

Plassering og valg av riktig type container er viktig for å forhindre branntilløp og minimalisere risikoen for brannspredning til bygninger. Brann i container kan få store konsekvenser hvis containeren ikke er forsvarlig plassert.

Det er viktig at containere er utført i stål eller annet ubrennbart materiale. Container må ikke plasseres over kumlokk med brannventiler for uttak for slokkevann eller til alvorlig hinder for fremkommeligheten til utrykningskjøretøy.

Her kan du lese retningslinjene for utplassering av containere på offentlig veg og gategrunn.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har derfor utarbeidet følgende veiledning for utplassering av containere.

Åpen container

Åpen container beregnet for bruk til brennbart innhold, skal plasseres minst 5 meter fra:

 • bygningsfasade med brennbar kledning (typisk trefasade)
 • lysåpninger (vindu, dører, ventilasjonsåpninger)
 • takutstikk eller lignende

Åpen container kan plasseres nærmere enn 5 meter hvis:

 • containeren har kontinuerlig tilsyn
 • containeren ikke forlates før den er tømt/fjernet før arbeidet/dagen avsluttes

Fulle containere skal tømmes snarest mulig og senest ved arbeidsdagens slutt.

Lukket container

Alternativt kan container plasseres nærmere enn 5 meter uten tilsyn hvis containeren har lokk i ubrennbart materiale som er forsvarlig lukket og låst.

Har du spørsmål knyttet til dette kontakt Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Priser

Priser for leie av gategrunn fra 01.01.2022

Gategrunnsleie beregnes for alle dager unntatt hellig- og høytidsdager.

Unntak fra dette er leie av parkeringsplasser som har avgift også på disse dagene. Da beregnes leie 7 dager i uken.

Indre sone*: kr 7,35 kr per m2 per dag

Ytre sone: kr 3,90 kr per m2 per dag

*Indre sone: midtbyen med tilstøtende områder

Gategrunnsleie vil gjelde for alt gateareal uansett funksjon. Dersom gatearealet helt eller delvis består av parkeringsplasser med avgift, må du betale gategrunnsleie for hele parkeringsplassen.

Pris for container:

 • Container indre sone (15 m2 kr 7,35 per m2): sum per døgn kr. 110,00
 • Container ytre sone (15 m2 kr 3,90 per m2): sum per døgn kr. 58,00

Arbeidsvarslingsplan

Trondheim kommune vil i forbindelse med leie av gategrunn, rette krav om leie og utskilting til det foretaket som står ansvarlig for arbeidsvarslingsplanen og har fått denne godkjent.

I forbindelse med arbeid på offentlig veg må du søke og sende inn arbeidsvarslingsplan. Det stilles spesielle krav til utforming av arbeidsvarslingsplan, så hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du kontakte de du leier utstyr fra for å få utarbeidet arbeidsvarslingsplan.

Formålet med arbeidsvarsling er å:

 • Sikre arbeidere og trafikanter
 • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
 • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet

Arbeidsvarslingsplan må leveres minimum tre virkedager før oppstart av arbeidet.

Hvis du skal søke kommunen om overflatearbeid på det kommunale veinettet må det sendes inn elektronisk søknad om arbeidstillatelse og arbeidsvarslingsplan.

Utskilting av parkeringsareal

Utskilting av parkeringsareal bestilles hos Trondheim bydrift. Send forespørsel til: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Kontakt oss

Saksbehandling av arbeidsvarsling og gategrunnsleie

Magli Jakobsen: magli.jakobsen@trondheim.kommune.no, telefon 45 66 26 17

Per Bjarne Voldhagen, per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no, telefon 92 84 71 72

 

Sist oppdatert: 02.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB