Hjem Veg, vann og avløpVedlikehold og drift

Vedlikehold og drift

 Vinterdrift

Vinterdrift omfatter brøyting, strøing, salting, siktrydding, renhold, støvdemping, etterrydding og bortkjøring. Vi drifter til sammen ca. 860 km med vegnett.

Vinterdrift skal sikre god og forutsigbar fremkommelighet for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn.

Salting og strøing

Strøing
Sandstrøing gjøres i boliggater og på gang- og sykkelveger når det er glatt. Det strøs etter oppsatte ruter og det kan derfor ta noe tid før alle gater er ferdig strødd. Trondheim bydrift har som mål å strø alle gang- og sykkelveger som skal strøes, og boliggater, med sand i løpet av 5 timer fra behovet oppstod.

Vi minner i den forbindelse om huseiers plikter på offentlig sted, nedfelt i Politivedtekt for Trondheim kommune § 4-3: 
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen når det er glatt. Hvor det i tettbygd strøk ikke er fortau eller gang-/sykkelveg eller hvor dette er gjenlagt med snø, skal det strøs langs kanten av kjørebanen.

Ønsker du å melde i fra om manglende strøing kan du bruke vår Meld inn feil -tjeneste. 

Utdeling av gratis strøsand skjer som regel 2. lørdag i november.

Salting
Salting utføres på hovedveger og busstraseer, samt utvalgte sykkelruter, dette for å oppnå bar vegbane.
Salting brukes også som et preventivt middel for å unngå at snø fester seg til vegbanen (salting like før og under et snøfall), samt for å unngå at vann og dugg i luften fryser til is som legger seg på vegbanen (underkjølt regn). 
Bruk av salt bidrar til å redusere trafikkulykker og til å sikre god fremkommelighet på de mest trafikerte veiene.

Trondheim bydrift har som mål å få saltet alle hovedveger og busstraseer i løpet av 5 timer fra behovet oppsto.

Renhold og støvdemping

Hva gjøres for å fjerne svevestøvet i Trondheim?

Trondheim Bydrift og Statens Vegvesen fjerner støv fra veiene i Trondheim med biler som vasker og støvsuger veien. Vi feier normalt om natten, tre ganger i uka. I overgangen høst/vinter, og vinter/vår kjører mange med piggdekk på bar asfalt. Hvis vi måler store mengder svevestøv i lufta, må vi feie og legge magnesiumlake oftere.

Vi støvdemper Riksvegen gjennom sentrum (Fra Siemens til Sirkus shopping). Ved lengre kuldeperioder og høyere forekomster av svevestøv, støvdempes også tilstøtende sideveger langs riksveg.

Slik feies vegene:

 • I mildvær bruker feiebilene kost og vann til å spyle og børste løs støv og skitt langs veien og kantsteinene. Vaskevannet suges opp med en slags stor støvsuger. Det er viktig å fjerne samlinger av støv slik at de ikke virvles opp senere.
 • I kaldt vær blir renholdet vanskeligere, siden vi ikke kan bruke vann. Samtidig er det på senhøsten, vinteren og våren at vi har størst støvproduksjon på grunn av piggdekk. I kaldt vær bruker feiebilene våre kost, støvsuger og legger magnesiumlake som ikke fryser (vann og magnesiumklorid) på veien og langs kantsteinene.
 • Magnesiumlaken holder veien våt og hindrer at biler virvler støvet opp i lufta. Dermed slipper vi å puste inn svevestøvet når vi ferdes langs veien. Magnesiumlaken og støvet vaskes vekk med kost og vann så snart vi får mildvær. Magnesiumlaken er krevende å vaske vekk. En av ulempene med Magnesiumlake er at den og renholdet for øvrig er dyrt og ressurskrevende. En annen ulempe er at det kan bli sleipt og glatt av Magnesiumlake. Det kjøres derfor friksjonsmålinger i forbindelse med støvdemping. Dette legger begrensninger på hvor ofte vi kan legge lake.
 • Vi feier normalt om natten, tre ganger i uka. I overgangen høst/vinter, og vinter/vår kjører mange med piggdekk på bar asfalt. Hvis vi måler store mengder svevestøv i lufta, må vi feie og støvdempe oftere.

Mer informasjon om luftkvalitet finnes på denne nettsiden: www.luftkvalitet.info

Snøbrøyting

Trondheim Bydrift har totalt 90 brøyteenheter tilgjengelig ved full utkalling. Det brøytes etter oppsatte ruter, og ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger/gater.

Trondheim Bydrift har ansvar for brøyting av det kommunale vegnettet, som omfatter ca. 805 km veg. Vi har også ansvar for brøyting av ca 25 km fylkesveg.

I vår standard er følgende kriterier lagt til grunn ved brøyting:

Hovedveier/busstraseer – brøyting starter ved 5 cm snødybde. 
Gjennomføringstid for brøyting av hovedveier/busstraseer er ca. 5 timer.

Gang-/sykkelveger - brøyting starter ved snødybde 5 cm.

Prioritert sykkelveg - brøyting starter ved 2 cm snødybde

Gjennomføringstid for gang-/sykkelveger er ca. 2 timer.

Boliggater – brøyting starter ved snødybde 5 cm.
Gjennomføringstid for brøyting av boliggater er ca. 15 timer.

Fylkesveger – brøyting starter ved 2 cm snødybde.
Gjennomføringstid for brøyting av fylkesveg er 2 timer

I forbindelse med brøyting er det også behov for etterrydding. Dette er ikke noe de store brøytebilene kan gjøre, og snødeponier kan derfor bli liggende en stund etter at brøytebilene har brøytet ferdig en gate/veg. Etterrydding utføres av våre tre driftsstasjoner på dagtid.

Hva forventer vi av deg?

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører
 • At du parkerer slik at brøytebilen kommer frem
 • At du selv rydder inngangen mot egen eiendom
 • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss.
 • At du aksepterer at vi freser snø inn på privat eiendom når snøfreser tas i bruk for å fjerne snø

Vi minner også om huseiers plikter på offentlig sted, nedfelt i Politivedtekt for Trondheim kommune § 4-2: 
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen har brøytet inn på fortau eller gang- og sykkelveg. Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut på offentlig sted. Snø eller is fra fortau og gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Hvor snø og is ikke kan legges inn til vegg eller hagegjerde, kan den legges i veikanten, selv om rennestein blokkeres. Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel gaten som fra fortauet.

Brøyting og kontaktinformasjon

Ved store snøfall, blir alt mannskap kalt ut. Det er ca 90 enheter ute ved full utkalling. Dette skjer ofte på natten av hensyn til trafikkavvikling. Sjåførene brøyter kontinuerlig til ruta er ferdig. Snør det mye fortsetter snøryddingen utover dagen, i den grad vi kan gjennomføre det i tråd med hviletidsbestemmelsene.

Vi ber alle om å ikke parkere bilen slik at den står til hinder for brøytemannskapet.

Henvendelser angående brøyting kan meldes i vår Meld inn feil -tjeneste. 

Har du spørsmål om brøyting av offentlig veg kan du sende e-post til: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Er du syklist og lurer på hvilke sykkelveier som er prioritert kan du gå inn på Miljøpakken sine sykkelsider.

Spesielle fokusområder på vinteren: 

 • Universelt utformede områder/objekter
 • Myke trafikanter (syklende og gående)
 • Trygg skoleveg for de yngre trafikantene
 • Støvdemping
 • Forutsigbarhet for kollektivtrafikken

Utlevering av gratis strøsand

Utlevering av gratis strøsand i 2018 ble gjennomført lørdag 10. november fra kl 09.00 til 14.00.

 

Trafikksikkerhet

Spørsmål om trafikksikkerhet kan rettes til Byplankontoret. Byplankontoret behandler forespørsler om nye tiltak for å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veger og gater. Eksempler på tiltak som ofte spilles inn er forslag om fartsdempende tiltak, sikring av kryss og kryssingspunkt, endring av fartsgrenser, ønske om nye fortau, trafikk- og parkeringsregulerende tiltak med mer. Avkjørselssøknader blir også behandlet av byplankontoret med mindre de er en del av en byggesak.

Vi ønsker at henvendelser rettes til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Byplankontoret mottar mange henvendelser om trafikksikkerhetstiltak, og gjør en faglig vurdering av alle henvendelser. Vi vurderer ulykkesrisikoen på stedet, og noen ganger er det behov for å gjøre nye trafikkmålinger. Vi har et tett samarbeid med Politiet og Statens vegvesen i aktuelle saker. Saksbehandlingstiden kan variere fra 3-12 måneder, avhengig av hva slags tiltak det gjelder og hvor stor pågang vi har av henvendelser til enhver tid. Det er begrensede midler til slike tiltak og vi må prioritere de viktigste tiltakene.

Trondheim bydrift svarer på forespørsler om trafikksikkerhet i forbindelse med drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Ansvaret for forvaltning av riksvegene og fylkesvegene ligger hos Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune.

 

Gatelys

Trondheim kommune har ansvar for gatelys langs kommunale veier, gang- og sykkelsti og på veier vi drifter for Statens vegvesen.

Henvendelser om feil og problemer på kommunale gatelys meldes inn her

Feil på trafikklys meldes til Statens vegvesen via vegtrafikksentralens telefon: 175

Skjema for bedrifter

Her er søknadskjema utlån av digitale gatelysdata

 

Rutiner og prioriteringer ved feil på gatelys

Trondheim kommune har ansvar for at gatelysene langs vegene fungerer slik de skal. For å ivareta dette ansvaret har kommunen inngått avtale med NTE Elektro AS om utbedring av feil og mangler vedrørende gatelys:

 • Ved innmelding av 1 mørkt lyspunkt har NTE Elektro AS 4-5 ukers responstid. Innen denne tid skal de ha kontrollert/reparert lyspunktet for feil/mangler. Ved en mulig kabelfeil/annen feil enn bare mørk pære kan dette ta lengre tid. Dette på  grunn av måling av feilpunkt og utbedring ved eventuelt graving ved kabelfeil.
 • Ved innmelding  av  2-3 eller noen flere punkt som er mørke(mindre feil) har NTE Elektro AS en responstid på normalt 1 uke. Innen denne tid skal de ha kontrollert/reparert punktene for feil og mangler. Ved konstatert kabelbrudd eller andre vanskelige feil kan det ta lengre tid. Dette på grunn av måling av feilpunkt og eventuell graving ved utbedring av feil.
   
 • Ved innmelding av større feil slik som hele gater/veger og lengre strekk uten lys, har NTE Elektro AS en responstid på normalt 1-3 dager. Dette kan variere litt, avhengig av om det meldes inn mange feil på samme tid. Innen denne tid skal de ha lokalisert og eventuelt startet reparasjon eller utbedring av feilen. Ved kabelfeil/brudd tar dette lengre tid på grunn av feilmåling og graving ved reparasjon.
   
 • Ved innmelding av store feil slik som flere gater/veger i et område og lange strekk på hovedveger/innfartsårer skal NTE Elektro AS varsles med en gang. Da skal de ut å lokalisere feilen og starte utbedring umiddelbart. Ved kabelbrudd og alvorlige feil/mangler skal dette utbedres så raskt som mulig. Dette gjelder også nedkjørte lysmaster og feil/mangler som kan være til fare for den alminnelige ferdsel.

 

Kontakt

For spørsmål om ledningskart og/eller påvisning av gatelys, ta kontakt med:

Geomatikk AS
Telefon: 810 33 400
Adresse: Otto Nilsens veg 12, 7052 Trondheim

Generelle spørsmål om gatelys kan du sende via e-post til Trondheim bydrift:
bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Tlf: 72546350

 

Flytting av gatelys og info til entreprenører

Avkobling/ påkobling/ flytting av gatelys meldes minimum 3 virkedager før utførelse. Kostnadene for avkobling/ påkobling dekkes av Bydrift. Ekstra materiell som brukes i forbindelse med dette arbeidet og gravekostnadene i forbindelse med flytting av gatelysmaster belastes utbygger.

Det er viktig å oppgi en kontaktperson med telefonnummer slik at vår entreprenør, NTE Elektro AS kan ta kontakt. I tillegg må man oppgi gravemeldingsnummer. Dette bestilles skriftlig til vår entreprenør.

For kartutlevering eller kabelpåvisning i forbindelse med gatelys kontaktes Geomatikk. Entreprenører kan gå inn på gravemelding.no/kundeportal for å bestille kart over infrastrukturen. Telefonnummer til Geomatikk er 09146.

 

Asfalt og grusing

Trondheim kommune har ansvar for asfaltering og vedlikehold av asfalt- og grusveger på det kommunale vegnettet. Vi drifter også en del Fylkes- og riksveger på oppdrag fra Statens vegvesen.

Asfaltering

Asfaltering utføres i all hovedsak som reasfaltering av veger med høy sporslitasje og der asfalten er hullete og dårlig. Reduserte bevilgninger over tid har særlig gått ut over vedlikeholdsarbeidet, og vi må prioritere med de midlene som er tilgjengelige, innenfor gitte rammer.

Grusveger

Trondheim har om lag 320 grusveger med en samlet lengde på 105 km. Asfaltering av grusveier er ikke en prioritert aktivitet. Grusdekket skal ha tverrfall som sikrer avrenning. Det skal høvles/lappes når det oppstår sjenerende hulldannelser.

Vi gjennomfører støvdemping av alle grusveier om våren, når forholdene ligger best til rette for det. Støvdemping sommer og høst foretas etter behov.

Holdeplasser og leskur

Kommunen skal tilrettelegge for at vi har holdeplasser på riktige steder i Trondheim. Holdeplassene skal være tilrettelagt for universell utforming. Kommunen samarbeider blant annet med AtB ved planlegging av nye holdeplasser.

Er leskuret ødelagt? Clear Channel Adshell har ansvar for drift og vedlikehold som omfatter blant annet en 24 timers frist for utbedring og utretting av meldte skader og feil (tagging, knust glass mv). Skader og feil skal meldes til firmaets kundesenter, e-mail adresse: service@clearchannel.no  Firmaet har døgnkontinuerlig beredskap.

 

Feiing av veg

Vi ber beboere og huseiere holder gatene fri for parkerte kjøretøy når feiemaskinene kommer på våren.

Sand og grus skal ikke legges i hauger, men spres utover langs vegbanen.

Vi har ikke et mottak der folk kan levere sand og grus. Hvis grusen er jevnt fordelt utover gata når feiebilen kommer tar den sand og grus med seg.

Vi minner om huseiers plikter nedfelt i Trondheim kommune sine politivedtekter:

§ 4-1.    Rydding og renhold av fortau

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for rydding og renhold av fortau, gang- og sykkelvei, rennestein, og ut til midten av kjørebanen.

Grønt langs veg

Vegetasjon langs vei skal ikke hindre sikten for skilt eller veimerking. Den skal heller ikke være til hinder for trafikantene eller for gjennomføringen av veivedlikeholdet. Gresshøyde på grøntareal tilhørende veg skal ikke overstige 10 cm.

Ønsker du å si ifra om feil eller mangler ved grøntarealer langs kommunel veg kan du gjøre dette via vår Meld inn feil -tjeneste. 

Informasjon om huseiers plikter.

Huseiere har ansvar for å rydde hekk og vegetasjon på sin eiendom mot veg og fortau.

Kontakt oss

Kom med dine tilbakemeldinger, spørsmål eller ønsker i vår digitale meldingstjeneste.

Sist oppdatert: 10.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?