Vedlikehold og drift

Vedlikehold og drift

Det kommunale vegnettet omfatter ca. 700 km veg og gang- og sykkelsti. Trondheim bydrift har ansvar for drift og vedlikehold.

Hvem eier vegen?

Lurer du på hvem som drifter de ulike veiene kan du går inn på dette kartet:

Her ser du hvem som har ansvar for veiene i Trondheim

Ansvaret for drift av offentlig veg er fordelt mellom Trondheim kommune, Fylkeskommunen og Statens vegvesen. Trondheim kommune har ansvaret for kommunale veier som er merket KV i kartet.

Hovedrengjøring 2024 og feiing av veg

Her finner du datoer i kart for hovedrengjøring av vei våren 2024

Trondheim bydrift jobbet etter en plan vi har lagt ut i kart. Det kan komme endringer i plan/utsettelser hvis temperaturene blir for lave eller vi får havari på maskiner.

De store mengdene med strøsand på veiene skal kjøres bort og håndteres forsvarlig fortløpende. Det innebærer at vi ofte kjører noen hundre meter før maskinen er full og må tømmes. Da må feiemassene kjøres bort på lokalt deponi før vi kan fortsette feiingen. 

Hva kan beboere gjøre?

Vi ber beboere og huseiere holder gatene fri for parkerte kjøretøy når feiemaskinene kommer på våren. Sand og grus skal ikke legges i hauger, men spres utover langs vegbanen.

Vi har ikke et mottak der folk kan levere sand og grus. Hvis grusen er jevnt fordelt utover gata når feiebilen kommer tar den sand og grus med seg.

Vi minner om huseiers plikter nedfelt i Trondheim kommune sine politivedtekter:

§ 4-1. Rydding og renhold av fortau

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for rydding og renhold av fortau, gang- og sykkelvei, rennestein, og ut til midten av kjørebanen.

Fjerning av biler ved boligsoneparkering

Der hvor det er boligsoneparkering setter Trondheim parkering opp tidsbegrenset skilt med parkering forbudt minimum 24 timer før rengjøringen starter, slik at du får flyttet bilen din.

Hvis du ikke flytter bilen før vi starter, kan bilen bli tauet bort. Det er derfor viktig at du følger med i gaten en gang i døgnet.

Er du ikke hjemme, bør du be en venn eller nabo om å se etter skilt eller flytte bilen din.

Her finner du dato for hovedrengjøring i boligsoneparkering

Renhold og støvdemping

Hva gjøres for å fjerne svevestøvet i Trondheim?

Trondheim Bydrift har ansvaret for renhold og støvdemping av kommunal veg i Trondheim. Trøndelag fylkeskommune har det samme ansvaret for fylkeskommunale veger.

I praksis vil det si at Trondheim bydrift har ansvaret for å rengjøre de mindre gatene i sentrum. De mest trafikkerte gatene som eksempelvis Elgeseter gate, Prinsens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsveien rengjøres av Trøndelag fylkeskommune.

Trondheim bydrift feier og støvdemper normalt om natten i den perioden av året hvor vi opplever store mengder svevestøv - typisk i piggdekksesongen.

Slik rengjøres vegene

I mildvær bruker feiebilene kost og vann til å spyle og børste løs støv og skitt langs veien og kantsteinene. Vaskevannet suges opp med en slags stor støvsuger. Det er viktig å fjerne samlinger av støv slik at de ikke virvles opp senere.

I kaldt vær blir renholdet vanskeligere, siden vi ikke kan bruke vann. Samtidig er det på senhøsten, vinteren og våren at vi har størst støvproduksjon på grunn av piggdekk. I kaldt vær bruker feiebilene våre kost, støvsuger og legger magnesiumlake som ikke fryser (vann og magnesiumklorid) på veien og langs kantsteinene.

Magnesiumlaken holder veien våt og hindrer at biler virvler støvet opp i lufta. Dermed slipper vi å puste inn svevestøvet når vi ferdes langs veien. Magnesiumlaken og støvet vaskes vekk med kost og vann så snart vi får mildvær. Magnesiumlaken er krevende å vaske vekk. En av ulempene med Magnesiumlake er at den og renholdet for øvrig er dyrt og ressurskrevende. En annen ulempe er at det kan bli sleipt og glatt av Magnesiumlake. Det kjøres derfor friksjonsmålinger i forbindelse med støvdemping. Dette legger begrensninger på hvor ofte vi kan legge lake.

Mer informasjon om luftkvalitet finnes på denne nettsiden: www.luftkvalitet.info

Trondheim kommune jobber med å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veger

Vinterdrift

Vinterdrift omfatter brøyting, strøing, salting, siktrydding, renhold, støvdemping, etterrydding og bortkjøring. Nå kan du se i kart hvor vi har vært og gjort en vinterdriftaktivitet de siste 48 timene:

I kart kan du se hvor vi har vært de siste to dagene og utført vinterdriftaktivitet(midlertidig ute av drift)

Trondheim kommune skal sikre god og forutsigbar fremkommelighet for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn.

Snøbrøyting

Trondheim Bydrift har ansvar for brøyting av det kommunale vegnettet.

Ved store snøfall, blir alt mannskap kalt ut og brøyter etter oppsatte ruter. Byen er inndelt i flere ruter. Brøyting skjer ofte på natten av hensyn til trafikkavvikling. Sjåførene brøyter kontinuerlig til ruta er ferdig.

Ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger/gater.

Vi ber alle om å ikke parkere bilen slik at den står til hinder for brøytemannskapet.

Etterrydding av snø

Snør det mye fortsetter snøryddingen utover dagen, i den grad vi kan gjennomføre det i tråd med hviletidsbestemmelsene. Dette er noe de store brøytebilene ikke kan gjøre, og snødeponier kan derfor bli liggende en stund etter at brøytebilene har brøytet ferdig vegen.

Vår standard og kriterier som er lagt til grunn for brøyting

  • Tidskrav for å gjenopprette godkjent føreforhold etter værhendelse er 1 døgn.
  • Hovedveier/busstraseer – brøyting starter ved 5 cm snødybde. Gjennomføringstid for brøyting av hovedveier/busstraseer er cirka 5 timer.
  • Boliggater – brøyting starter ved snødybde 5 cm. Gjennomføringstid for brøyting av boliggater er 10 timer.
  • Gang-/sykkelveger - brøyting starter ved snødybde 5 cm. Gjennomføringstid for gang-/sykkelveg er 10 timer.
  • Prioritert sykkelveg - brøyting starter ved 2 cm snødybde. Gjennomføringstid for gang-/sykkelveger er cirka 2 timer.
  • Under værhendelsen aksepteres avvik fra godkjent føreforhold.

For at et fortau skal brøytes må det være bredt nok og utformingen gjør at det er mulig å drifte. De smale fortauene er opplag for snø på vinteren. Det er noen fortau som driftes av Trondheim bydrift eller av andre entreprenører, men mange er også huseier sitt ansvar.

Hva forventer vi av deg?

  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører.
  • At du parkerer slik at brøytebilen kommer frem.
  • At du selv rydder inngangen mot egen eiendom.
  • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss.

Snø som brøytes eller freses inn på privat eiendom

Som beboer langs offentlig veg kan du oppleve at vi freser snø inn på privat eiendom når snøfreser tas i bruk for å fjerne snø. Trondheim bydrift og våre entreprenører prøver alltid å gjennomføre brøyting og fresing på en måte som ikke medfører urimelige konsekvenser for huseier og beboere. Men det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei, er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Politivedtekter og huseiernes ansvar

Vi minner også om huseiers plikter på offentlig sted, nedfelt i Politivedtekt for Trondheim kommune § 4-2:

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen har brøytet inn på fortau eller gang- og sykkelveg. Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut på offentlig sted. Snø eller is fra fortau og gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Hvor snø og is ikke kan legges inn til vegg eller hagegjerde, kan den legges i veikanten, selv om rennestein blokkeres. Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel gaten som fra fortauet.

 

Kontakt oss om vinterdrift

Henvendelser angående brøyting kan meldes i vår Meld inn feil-tjeneste. Her markerer du stedet i kart. Husk å legg ved bilder! 

Har du spørsmål om brøyting av offentlig veg kan du sende e-post til .

Vintersykkel-kart

Er du syklist og lurer på hvilke sykkelveier som er prioritert kan du gå inn på Miljøpakken sine sykkelsider.

Strøing

Sandstrøing gjøres i boliggater og på gang- og sykkelveger når det er glatt. Det strøs etter oppsatte ruter og det kan derfor ta noe tid før alle gater er ferdig strødd. Trondheim bydrift har som krav å strø alle gang- og sykkelveger, som skal strøs, i løpet av 10 timer fra behovet oppsto.

Salting

Salting utføres på hovedveger og busstraseer, samt utvalgte sykkelruter. Dette gjøres for å oppnå bar vegbane.

Preventiv salting brukes også som et tiltak for å unngå at snø fester seg til vegbanen (salting like før og under et snøfall), samt for å unngå at vann og dugg i luften fryser til is som legger seg på vegbanen som underkjølt regn.

Bruk av salt bidrar til å redusere trafikkulykker og til å sikre god fremkommelighet på de mest trafikkerte veiene.

Trondheim bydrift har som krav å få saltet alle hovedveger og busstraseer i løpet av 5 timer fra behovet oppsto.

Hva er huseiers plikter?

Vi minner i den forbindelse om huseiers plikter på offentlig sted, nedfelt i Politivedtekt for Trondheim kommune § 4-3:

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen når det er glatt. Hvor det i tettbygd strøk ikke er fortau eller gang-/sykkelveg eller hvor dette er gjenlagt med snø, skal det strøs langs kanten av kjørebanen.

Grønt langs veg

Vegetasjon langs vei skal ikke hindre sikten for skilt eller veimerking. Den skal heller ikke være til hinder for trafikantene eller for gjennomføringen av veivedlikeholdet. Gresshøyde på grøntareal tilhørende veg skal ikke overstige 10 cm.

Ønsker du å si ifra om feil eller mangler ved grøntarealer langs kommunal veg kan du gjøre dette via vår Meld inn feil-tjeneste.

Informasjon om huseiers plikter.

Huseiere har ansvar for å rydde hekk og vegetasjon på sin eiendom mot veg og fortau (PDF).

Asfaltering

Trondheim kommune har ansvar for asfaltering og vedlikehold av asfalt- og grusveger på det kommunale vegnettet.  Alle kommunale veger blir tilstandsregistrert årlig. Dette legges til grunn for prioritering av tiltak.

Her finner du oversikt over strekninger som asfalteres sommer 2023

Prioritering av asfaltdekker

Behovet for vedlikehold er større enn hva det er penger til og det er et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale veier. Når det ikke er nok penger til å fikse alle vegene, må det vurderes hvilke veier det er optimalt å gjøre ulike tiltak på.

Trafikken er den viktigste faktor når det kommer til hvilke veier som skal prioriteres i en vedlikeholdesammenheng. Det vil være mer lønnsomt å bevilge penger til en tungt trafikkert vei med få skader, enn en lett trafikkert veg som er totalskadet. En tungt trafikkert veg slites raskere.

Hvordan tiltak for vedlikehold prioriteres

For alle veger er det en bestemt trafikkmengde. Det som ødelegger asfalten er ikke årsdøgntrafikk, men mengden tungtransport, såkalt (SA10). Jo tyngre trafikken er, jo hurtigere nedbrytes veiens asfalt.

Det er busser, lastebiler, søppelbiler og andre tyngre kjøretøyer som ødelegger veiene.

Hver eneste veg representer en verdi, uansett om det er en asfaltveg, grusvei, en gammel skadet veg eller en ny veg. Topplaget i asfalten (slitelaget) på vegen har full verdi når den er ny og ingen verdi når veien er så skadet at den trenger enten reparasjon eller utskifting. Når vegen er ødelagt og ikke har noen verdi igjen, krever det store investeringer ved rehabilitering.

Vurdering av tiltak

Når er det rette tidspunktet for å gjøre et tiltak på vegen?

Mengden skader på en veg er utslagsgivende for å få beregnet vedlikeholdet på veien optimalt. Når antallet reparasjoner blir for stort og for dyrt, kan det være billigere å bytte slitelaget på veien. Har det vært mange skader på en veg i lengre tid kan skadene gå dypere og kan kreve reparasjon av oppbygningen til veien.

Optimalt vedlikehold

For å vedlikeholde et vegnett på best mulig måte, er det nødvendig å reparere/lappe eller bytte dekket tidlig nok, slik at skadene ikke ødelegger vegens oppbygging. I tillegg må det være et mål å få så lang levetid på topplaget som mulig ved å ta de rette metoder i bruk.

Det finnes tre hovedtyper med tiltak. Det er lapping, re-asfaltering og total rehabilitering. Sistnevnte tiltak er omfattende og krever investeringsmidler.

Vedlikeholdes det for sent så kommer tiltakene til å koste mer og vegens verdi forfaller. For tidlig vedlikehold kan også bli dyrt, da man risikerer å fikse noe som fremdeles har levetid igjen. Nøkkelen er å finne riktig tidspunkt.

Lønnsomhet – nytte/kost

For hver veg og delstrekning så beregnes det forskjellige vedlikeholdstiltak over en 10-års periode. For hver løsning beregnes det et lønnsomhetstall, som beskriver nytten i forhold til kostnadene. Nytten er i den sammenheng forandringen av vegens verdi.

Det lønner seg å fikse en veg med forholdsvis få skader, da denne investeringen vil forlenge vegens levetid.

Tungtrafikkerte veger (hovedveger) nedbrytes hurtigere enn veger med lavere tungtrafikk (adkomstveier). Dette spiller en stor rolle for beregning av nytte/kost-tallet.

Det har større nytteverdi å bruke penger på en vei med tungtrafikk, enn på en veg med nesten kun personbiltrafikk.

Trondheim kommune begrensede ressurser til drift og vedlikehold av veg. Men vi vil etter beste evne, prøve å opprettholde standarden på boliggater til et akseptabelt nivå.

Grusveger

Trondheim har om lag 320 grusveger med en samlet lengde på 105 km. Asfaltering av grusveier er ikke en prioritert aktivitet. Grusdekket skal ha tverrfall som sikrer avrenning. Det skal høvles/lappes når det oppstår sjenerende hulldannelser.

Vi gjennomfører støvdemping av alle grusveier om våren, når forholdene ligger best til rette for det. Støvdemping sommer og høst foretas etter behov.

Holdeplasser og leskur

Hvis det er spørsmål om holdeplasser, ta kontakt med veieier. Det kan være enten Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune eller Statens vegvesen. Tømming av avfallsbeholdere på holdeplasser er også veieiers ansvar.

Når det gjelder skader på leskur, skal Clear Channel kontaktes. Clear Channel har ansvar for drift og vedlikehold som omfatter blant annet en 24 timers frist for utbedring og utretting av meldte skader og feil (tagging, knust glass og liknende). Skader og feil skal meldes til firmaets kundesenter, e-post:

Innføring av vinteraksellast 2024

Fra 29.02.2024 til 02.04.2024 innføres vinteraksellast BK10/50 på strekningen KV6865 kryss Kongsvegen - KV2 innkjøring Granåsen idrettspark.

Kontakt oss

Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller ønsker? Send en henvendelse til Trondheim Bydrift

Sist oppdatert: 19.04.2024

Fant du det du lette etter?