Hvem eier vegen?

Hvem eier vegen?

Hvis du lurer på hvem som eier en bestemt veg kan du finne ut dette i Statens vegvesens vegkart. Klikk på vegen, og du får opp en slik boks:

Eksempel på vegreferanse i kartet

Forkortelser:

KV= Kommunal veg

PV= Privat veg

EV= Europaveg

RV= Riksveg

FV= Fylkesveg

Trondheim kommune forvalter kommunale veger (KV).

Hvis du har spørsmål om Europa- og riksveger (EV eller RV), ta kontakt med Statens vegvesen, som forvalter disse vegene.

Fylkeskommunen er forvalter av fylkesvegene. Ta kontakt med dem direkte hvis du har noen spørsmål om disse vegene.

Forholdet mellom grunneier og vegeier

Grunneier er den som er hjemmelshaver til en eiendom ifølge grunnboka, mens vegeier er den som har ansvar for drift og vedlikehold av vegen og har skiltmyndighet m.m. Ofte er vegeier den samme som grunneier, men ikke alltid.

Kommunal veg på privat eiendom

Mange steder går privat eiendomsgrense midt i kommunal veg. Tidligere har det ikke alltid vært vanlig å skille ut vegene med egne eiendomsgrenser når kommunen har overtatt vegen. Da er det kommunen som har råderett over vegen, mens den private grunneieren råder over den delen av tomta som ikke er vegareal. Kommunen vedlikeholder og drifter kommunal veg og vedtar skilt og lignende. Hvis du som privat grunneier vil gjøre tiltak på egen tomt, må du sjekke om det er i strid med byggegrense mot offentlig veg.

Privat veg på kommunal eiendom

Noen steder finnes også det motsatte - at kommunen er grunneier av en eiendom som brukes til privat veg. Det kan for eksempel skyldes at det en gang har blitt regulert en offentlig veg, men den er ikke opparbeidet til kommunal standard og funksjon og har derfor ikke blitt overtatt av kommunen. Private veglag vedlikeholder og drifter privat veg og kan selv sette opp skilt. Ved større tiltak skal kommunen som grunneier ha nabovarsel, og kommunen som byggesaksmyndighet behandler søknadspliktige tiltak.

Det er heller ikke uvanlig at det er regulert felles avkjørsel på kommunal grunn. Dette er private veger med privat drift og vedlikehold, selv om kommunen står som hjemmelshaver. Kommunen råder ikke over fellesavkjørselen. I praksis betyr det også at kommunen som grunneier ikke tar stilling til nabovarsel o.l., men henviser til brukerne av vegen.

Trafikkskilt på privat veg

Informasjon om trafikkskilting på privat veg finnes i Statens vegvesens håndbok N300 Trafikkskilt, del 1 Fellesbestemmelser (PDF), kapittel 1-1.9.

Relevant lovverk

Lov om vegar (veglova)

Sist oppdatert: 06.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward