Valg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er i 2019. Valgdagen er mandag 9. september 2019. I Trondheim er det også valg søndag 8. september 2019 på Hovedbiblioteket. 

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende
Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen, er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Felles valg for Klæbu og Trondheim

Ved kommunestyrevalget i 2019 skal det velges bystyre for den nye, sammenslåtte kommunen Trondheim. Valget skal foregå som om kommunesammenslåingen allerede er gjennomført. Partilistene er felles for Klæbu og Trondheim. Alle med stemmerett i enten Klæbu eller Trondheim har stemmerett til valget. De kan stemme ved alle valglokalene i Klæbu og Trondheim.

 

Forhåndsstemming 

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Klæbu eller Trondheim, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du bare stemme i hjemkommunen din!

Forhåndsstemmer - hvordan, når og hvor

Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du med valgkortet, sparer du tid! Først går du inn i avlukket og bretter seddelen/sedlene, deretter til registrering.

Forhåndsstemmesteder og åpningstider finner du på valglokaler.no når forhåndsstemmeperioden nærmer seg. Forhåndsstemmingen starter mandag 12. august.

Forhåndsstemming på institusjoner

I forkant av valgdagen arrangerer kommunene forhåndsstemming på helse- og velferdssentrene og på en rekke andre institusjoner.

Forhåndsstemmingen foregår ved at et team fra kommunen reiser rundt på institusjonene. Oversikt over institusjoner og tidspunkt finner du på kommunens nettsider i når det nærmer seg valgdagen. 

Hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Dette foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt. Frist for å be om hjemmestemming finner du på kommunens nettsider når forhåndsstemmeperioden nærmer seg. 

Hvordan stemme hvis du er pasient på St. Olavs hospital

Informasjon om hvordan du kan stemme hvis du er pasient på St. Olavs hospital kan du finne på kommunens nettsider når forhåndsstemmeperioden nærmer seg. 

Valgdagen

Valglokaler

Hvis du har stemmerett i Klæbu eller Trondheim, kan du avgi stemme i hvilket som helst av valglokalene i de to kommunene. Oversikt over valglokaler kan du finne på valglokaler.no.

Husk legitimasjon når du skal stemme! Ta gjerne med valgkort - da sparer du tid! 

Informasjon

Hvem stiller til valg

Listeforslagene legges ut her etter hvert som de kommer inn. Fristen for innlevering er 31. mars. Kommunen avgjør senest 1. juni om listene godkjennes.

Hittil har disse partiene levert listeforslag:

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Pensjonistpartiet

 

Ofte stilte spørsmål om valg

Her finner du ofte stilte spørsmål om valg 

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen(e) i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?
Ja, så lenge det er i egen kommune. Alle velgere som er manntallsført i Klæbu og Trondheim, kan derfor også stemme på søndagsvalget ved Hovedbiblioteket 8. september kl 1300-1800.

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?
Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad, annet enn søknadsfrist onsdag 4. september. Ring bystyresekretariatet tlf 953 30 000 og oppgi navn, adresse og telefonnummer. Du vil deretter bli kontaktet av våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen(e) er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?
Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført.

Kan man bestille transport til valglokale?
Nei. Trondheim kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved fylkestingsvalg?
Du kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme ved å sette et merke ved kandidatens navn.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved kommunestyrevalg?
Du kan gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme ved å sette et merke ved kandidatens navn. 

Du kan også gi en personstemme til kandidater på andre valglister ved å skrive navnene deres på stemmeseddelen. 

Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, hvis du gjør ugyldige endringer, blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring. Selve seddelen blir godkjent.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?
Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. 

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?
Regelen er JA. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?
Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?
Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?
Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?
Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?
Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?
Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?
Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

For partier

Listeforslag

I Klæbu og Trondheim skal valget gjennomføres som om kommunesammenslåingen har funnet sted. Det framgår av vedtatt forskrift. Partier og grupper må derfor stille én felles liste i den nye Trondheim kommune.

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslag til kommunestyrevalget i 2019 må være kommet fram til kommunen senest 1. april 2019 kl. 12.00. Leveringsadressen er Trondheim rådhus, Munkegata 1. Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå. Bruk denne malen.

Legg ved en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Bruk denne som mal.

I tillegg til at dette leveres på papir sammen med listeforslaget, ber vi om at det også sendes elektronisk til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne ikke endre på listeforslaget, bortsett fra det som måtte være nødvendig for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Trondheim kommune.

Kandidater og stemmetillegg.

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Trondheim kommune kan forslaget maksimalt inneholde 73 navn, dvs. antall representanter i bystyret (67) pluss seks.

Inntil 10 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i nye Trondheim kommune (altså dagens Klæbu og Trondheim kommuner) på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

  • fornavn
  • etternavn
  • fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vise på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.

NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Den som er oppført på listeforslag, kan kreve seg fritatt etter valgloven § 3-4 (1):

"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"

Valgdirektoratet har lagt ut informasjon på nettsida valg.no. Der finner dere skjema og veiledning for innlevering av listeforslag. 

Valg av representanter til kommunale råd 2019 - 2023 

Hvordan komme med forslag på representanter til kommunale råd 2019 - 2013

Trondheim kommune skal oppnevne nytt mangfoldsråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oppnevningene gjelder for perioden 2019 – 2023. Organisasjoner for innvandrere, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til å foreslå medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Vi inviterer dere til å sende oss forslag på to medlemmer - ett av hvert kjønn - til en av adressene oppgitt nederst i dette brevet. Frist 15. september 2019.

De som foreslås, må også være villige til å ta på seg verv som leder eller nestleder.

Om kommunale råd
Rådene er rådgivende organ i Trondheim kommune for politiske prosesser og beslutninger på overordnet nivå. De har rett til å uttale seg i saker som har betydning for de gruppene de representerer. Rådene skal arbeide etter målsetting om full deltagelse og likestilling i samfunnet. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Møtene holdes vanligvis en gang i måneden og er åpne for publikum. Publikum har ikke anledning til å delta i diskusjonene, men rådene kan invitere andre til å orientere om saker og legge fram sitt syn.

Møteplan med sakslister og protokoller legges ut på kommunens hjemmesider.

Sammensetning og valg
Rådene velges av bystyret og består av ni medlemmer med varamedlemmer. Blant medlemmene er tre politikere og seks fra organisasjonene.

Forslag på representanter sendes:

Trondheim kommune
Bystyresekretariatet
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Kontaktinformasjon

Valgsekretariatet

E-post: 
bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefonnummer: 
Bystyresekretariatet
953 30 000

Post: 
Valgstyret i Trondheim kommune 
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Valgresultater 2017

Her finner du valgresultatet for Stortings- og sametingsvalget 2017

Sist oppdatert: 18.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?