Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Frist for innspill: 28.09.2018

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Trondheim kommune varsler i medhold av plan- og bygningsloven § 11-12 om oppstart av planarbeid for endring av kommuneplanens arealdel.

Bystyret vedtok i sak 8/18 den 21.6.2018 at kommunen skal starte opp planarbeid for endring av kommuneplanens arealdel.

Formålet med planarbeidet er å gjøre plan- og bygningsloven § 31-6 gjeldende i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Viktige problemstillinger for planarbeidet er å fastsette en avgrensning for bestemmelsens virkeområde, og avgjøre bestemmelsens konkrete ordlyd og utforming.

Fra bystyrets vedtak fremgår en oversikt over områder hvor bestemmelsen kan gjøres gjeldende. Disse områdene er Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, og Bakklandet. Kommunen vil foreta en nærmere vurdering for å avgjøre om også andre områder skal omfattes.

Plan- og bygningsloven § 31-6 gir kommunen adgang til å innta bestemmelser i kommuneplanens arealdel om at det kreves særskilt samtykke for å slå sammen boliger eller dele opp boenheter til hybler. Kravet om samtykke fra kommunen gjelder sammen med kravet om godkjenning etter plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-1.

Planarbeidet innebærer ikke endringer i arealbruksformål eller at nye områder legges ut til utbyggingsformål.

 

For eventuell spørsmål kan saksbehandler Christoffer Hansen kontaktes på eller telefon 72 54 27 70

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/29028

Sist oppdatert: 07.09.2018