Anne Kath. Parows veg, del av gnr/bnr 315/441 (Teknologitomta), detaljregulering - Begrenset høring

Frist for innspill: 24.06.2024

Anne Kath. Parows veg, del av gnr/bnr 315/441 (Teknologitomta), detaljregulering - Begrenset høring

Begrenset høring

Detaljregulering av Anne Kath. Parows veg, del av gnr/bnr 315/441 (r20180012), ble vedtatt 19.05.2022. Plankonsulent er Agraff Arkitektur AS og forslagstiller er Trondheim kommune ved Eierskapsenheten.

På bakgrunn av at forslagstiller har bedt om det, foreslås endring av reguleringsplanen. Det justerte planforslaget sendes derfor på høring til de som anses som direkte berørt av endringen.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2024/9569

Sist oppdatert: 07.06.2024