Senter for psykisk helse, St. Olavs Hospital, detaljregulering r20220020

Frist for innspill: 22.04.2024

Senter for psykisk helse, St. Olavs Hospital, detaljregulering r20220020

Overnevnte plan er 13.02.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

 

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å oppføre et nytt senter for psykisk helse. Senteret er del av universitetssykehuset i Trondheim, og inngår i NTNUs samling av campus. I senteret vil NTNUs fagmiljøer innen psykologi og psykisk helse samlokalisere seg sammen med St. Olavs hospital sitt fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern.

Sammendrag

Planforslaget består av to nye bygg. Eksisterende bygg i Eirik Jarls gate 10 rives. Et hovedbygg kalt o_O3 i reguleringsplanen og et sidebygg, kalt o_O4 i reguleringsplanen. Forbindelsen mellom de to nye byggene er ei bru i fire etasjer, fra og med andre etasje til femte etasje. Eksisterende jugendvilla i Eirik Jarls gate 8 inngår i planområdet og tillates endret noe slik at det kan benyttes til sykehusformål. Det er også planlagt ei bru i to etasjer over til kunnskapssenteret. Det legges til rette for inntil 7 etasjer.

Den største utfordringen i saken er at det er behov for store bygningsvolum på et begrenset areal. Dette får store negative konsekvenser for gatestrukturen og stedstilpasningen til St. Olavs hospital, kulturmiljøet med jugendgårdene, bokvaliteten for naboer og attraktiviteten i området.

Saksdokumenter

Vedlegg

Vi gjør oppmerksom på at i den politiske behandlingen ble følgende vedtatt: 

Følgende må endres før sluttbehandling:

1. Det må sikres areal til tosidig fortau langs sørsiden av bygget o_O3 i Svein Jarls gate. 

2. Sidefløyen o_O4 må tilpasses jugendvillamiljøet i større grad, og byggegrensen må følge byggelinjen til Eirik Jarls gate 8. 

3. Bru mellom hovedbyggene kan maksimalt være to etasjer. Det kan vurderes å etablere to separate broer mellom hovedbyggene. 

4. Rekkefølgekrav om oppstramming av krysset i Klostergata – Ragnhilds gate må sikres. 

5. Det bør bygges parkeringsplasser under bakken til pasienter og pårørende.


For å imøtekomme tilleggsforslag punkt 5, er bestemmelsene endret slik at det tillates inntil 300 parkeringsplasser under bakken. Antallet parkeringsplasser som er tillatt er basert på en mulighetsstudie om parkering under bakken. 300 parkeringsplasser tilsvarer en dobling av eksisterende parkeringstilbud på tomta. Ny trafikkmengde som følge av disse parkeringsplassene må utredes før sluttbehandling.Når det gjelder parkeringsplasser ønsker vi innspill på behovet.

Åpent møte

Åpent møte om planforslaget avholdes tirsdag 12 mars kl 1800 i Kunnskapssenteret, St.Olavs Hospital i auditorium KA11

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/7793

Sist oppdatert: 11.03.2024

Gå til toppen

arrow_upward