Cecilie Løvøs veg 10-14 og Moholtsvingen 36, detaljregulering, r20210044

Frist for innspill: 18.03.2024

Cecilie Løvøs veg 10-14 og Moholtsvingen 36, detaljregulering, r20210044

Overnevnte plan er 25.0.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også  på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse i fem leilighetsbygg med ca. 75 boliger i variert størrelse, med tilhørende utomhusanlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  

Sammendrag

Bebyggelsen er i fire-fem etasjer med en utnyttelse på 5350 m2 BRA. Planen har bebyggelse som bygger videre på den frittliggende tun-bebyggelsen i vest. Oppå parkeringssokkel etableres fem punkthus rundt et gårdsrom.

Gjennomføring av prosjektet innebærer riving av de fire eksisterende eneboligene på tomten og sprenging /utgraving for parkeringskjeller. Innkjøring til parkeringskjeller vil bli fra Moholtsvingen.

Planforslaget viser en ny snarveg som gir en gangforbindelse mellom Prestekragevegen og Moholtsvingen. I planprosessen har hovedutfordringen vært å sikre tilstrekkelig uterom samt diskusjon om høyder på ny bebyggelse

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2020/13469

Sist oppdatert: 11.03.2024

Gå til toppen

arrow_upward