Sørbruvegen 4, Stabbursmoen skole, detaljregulering, r20220017 - Begrenset høring av bekkeutforming

Frist for innspill: 18.03.2024

Sørbruvegen 4, Stabbursmoen skole, detaljregulering, r20220017 - Begrenset høring av bekkeutforming

Endring av reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Ovennevnte planforslag lå ute på offentlig ettersyn og høring i perioden 18.11.2023-08.01.2024

På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget, både i plankart og bestemmelser. Det justerte forslaget sendes derfor på begrenset høring til berørte parter.

Dokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/arkiv-planer-kunngjort/

Endringer i planforslaget

Plankartet endres ved at det tegnes inn senterlinje (antatt) for åpen bekk med formål «Naturområde i sjø og vassdrag» og turveg (o_TV). Turvegen kobles på gangvegen (o_GG1) og grønnstrukturen videre sørover, se vedlagt plankart. I forslaget som tidligere lå ute på høring, ble det foreslått at bekken legges i rør gjennom hele planområdet.

Bestemmelser endres tilsvarende for disse formålene. I tillegg er bestemmelser supplert etter innspill fra høringa. Endringer i bestemmelser er merket med rød tekst, se vedlagt reguleringsbestemmelser.

Byplankontorets vurdering av endringene

Byplankontoret har ikke konkludert på de ulike alternativer for bekkeutforming i grønnstrukturen, og ønsker derfor innspill fra berørte parter på disse. Byplankontoret mener det er flere forhold som har betydning for valget av bekkeutforming. Under følger en liten oppsummering av dokumentene vedlagt denne høringa.

  • Det er gjort en grundigere vurdering av fem alternative bekkeutforminger som også omfatter vurderinger med bakgrunn i naturmangfold og vannmiljøkvalitet. Alle de fem alternativene er gitt en samlet vurdering der alternativ «0» oppgradering av eksisterende rørtrase og alternativ «1» åpen bekk (gjennom hele planområdet) kommer best ut. Se notatet «Vurdering av bekkeåpning» datert 14.02.2024, Eggen Arkitekter AS
  • Flomfarevurderinger av de alternative bekkeutformingene konkluderer med at alle alternativene som er testet gir en tilstrekkelig sikkerhet mot flom for skolen for 200-årsflom med 40 % klimapåslag og 60 % usikkerhetspåslag. Se notat «Flomfarevurdering Stabbursmoen skole» datert 13.02.2024 Multiconsult
  • Det er gjennomført en risikovurdering med tanke på lek og opphold, samt ferdsel langs bekken. Konklusjonen er at sikkerhet knyttet til åpning av Sørabekken kan ivaretas gjennom prosjekterte barrierer og foreslåtte tiltak. Utformingen av bekkeåpningen og anlegget rundt bekken er viktig for å ivareta sikkerheten. Se notatet med vedlegg «Risikovurdering Sørabekken» 12.02.2024 Eggen arkitekter AS
  • For begge alternative bekkeutforminger; løsning med bekk i rør og ulike varianter med åpen bekk, vil det være mulig å oppnå både mengde og kvalitetskrav på uterom for 420 elever og 560 elever. For 560 elever legges det til grunn at tilgrensende offentlig grønnstruktur, nord og sør for planområdet, kan inngå i uteromsregnskapet. Se notatet om beregning av uteoppholdsareal datert 31.01.2024, Eggen Arkitekter AS.
  • Det er utført en grundigere vurdering av planforslaget etter naturmangfoldsloven § 8-12. Se notatet om «Naturmangfold Stabbursmoen skole» datert 30.01.2024 Agraff arkitektur. Det foreslås å ta inn en bestemmelse (§ 10.5) som berører evt. fremmede arter.
  • ROS-analysen er oppdatert med tema «nedbør» som egen «hendelse/situasjon». ROS-analyse revidert 14.02.2024.

Eventuelle bemerkninger til endringene

Høringen gjelder bare endringene, og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne merknader til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes Trondheim kommune, byplankontoret, postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim eller innen 18. mars.

Spørsmål kan rettes til Jon Sivert Granhaug på telefon: 47 50 86 59

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8489

Sist oppdatert: 21.02.2024

Gå til toppen

arrow_upward