Stokkåsen, gnr 39 bnr 73,74,75 m. fl., detaljregulering - Begrenset høring

Frist for innspill: 18.05.2024

Stokkåsen, gnr 39 bnr 73,74,75 m. fl., detaljregulering - Begrenset høring

Begrenset høring


Vi sender med dette forslag til reguleringsplan for Stokkåsen gnr 39 bnr 73,74,75 m.fl. til begrenset høring.Dere får planforslaget oversendt som berørt myndighet eller som nabo/beboer som vi anser kan bli berørt av planen.
Dokumentene er tilgjengelige på www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/arkiv-planer-kunngjort.

Bakgrunn for ny høring
Forslag til reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.02.2023 – 03.04.2023 og var til sluttbehandling i Bygningsrådet i møte 21.11.2023, sak PS 0313/23

I bygningsrådet ble det vedtatt:

«Bygningsrådet sender forslag til detaljregulering av Stokkåsen, gnr 39 bnr 73, 74, 75 m.fl. tilbake til ny behandling med følgende retningslinjer:

  • Bilparkering tillates etablert kun ved endene av felles kjøreveg
  • Samlet utnyttelse reduseres til 6 boliger per dekar.»

På bakgrunn av vedtaket foreslås det endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes
derfor på høring til de som berøres direkte av endringene for å få innspill.

Saksdokumenter 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8596

Sist oppdatert: 02.05.2024