Tiller-ringen 5, gnr/bnr 323/22, detaljregulering, r20220008

Frist for innspill: 27.05.2024

Tiller-ringen 5, gnr/bnr 323/22, detaljregulering, r20220008

Overnevnte plan er 09.0.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbyggingen av Tiller idrettspark med ishaller med tilhørende funksjoner, samt bygg for andre, ennå ikke definerte idretter og aktiviteter. I tillegg skal det etableres arealer for publikumsmottak, kafé og andre sosiale soner, kontorer og klubbhusfunksjoner, garderobebygg for uteidretter, 11-er kunstgressbane og lekeplass.

Sammendrag

Det er en målsetting at idrettsparken skal fungere både som lokalt og regionalt anlegg. 

Området skal bygges ut i to trinn. Byggetrinn 1 består av en ishall med to isflater. Byggetrinn 2 omfatter bygget med andre idretter og aktiviteter. Det er ikke avklart enda i hvilket trinn etableringen av fotballbanen kommer. Byggehøyde er satt til ca. 20 meter. Det er beregnet at det vil være totalt ca. 10 450 m² fotavtrykk på ny bebyggelse i byggetrinn 1 og  7 730 m² i byggetrinn 2.

Området i nord og øst reguleres til park for rekreasjon, lek og uorganiserte aktiviteter. Det er satt et mål om å oppnå støynivåer på utearealene som tilfredsstiller de samme kravene som gjelder for utearealer ved skoler. Det vil derfor være behov for tiltak for å oppnå dette på uteoppholdsarealer og idrettsbanen på bakkenivå. Planforslaget legger til rette for gode muligheter for opphold og aktivitet utover organisert idrett. Idrettsparken vil gi et bredt aktivitetstilbud, og med etablering av parkarealet vil ikke Tillerområdet lenger ha underdekning på offentlige park og leke- og aktivitetsområder slik det har i dag. 

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8493

Sist oppdatert: 14.05.2024