Byåsveien 162, detaljregulering, r20140038

Frist for innspill: 11.03.2016

Byåsveien 162, detaljregulering, r20140038

Overnevnte plan er 14.01.2016 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å omforme et tidligere område med bensinstasjon, bilverksted og vaskehall til område for hovedsakelig dagligvareomsetning og boliger, men også for annen næring og tjenesteyting.

 

Sammendrag

Planområdet ligger nordvest for krysset Havstadvegen/Byåsveien, og er på ca. 13,2 daa. Det omfatter del av Byåsveien i øst, og avgrenses av Havstad boligområde i nord og vest. Terrenget heller svakt mot nordøst med utsikt mot Trondheim og Trondheimsfjorden.

På et lokk over næringsarealet skal det plasseres 49 boliger i tre bygningsvolumer. Disse legges i ytterkant av lokket nord, øst og sør på flaten, og får et åpent areal mellom seg. Mot vest åpner rommet seg, og går over i et mangfoldig system av trapper og ramper som fører ned på bakken foran den eksisterende blokkbebyggelsen på Havstad. Hovedadkomsten til boligene skjer fra denne flaten, som også utgjør det vesentlige av uteoppholdsarealet for de nye boligene.

Publikumsadkomsten til butikken og næringsarealene er fra et utvendig torv på bakkeplan. Varelevering og nedkjøring til parkeringskjelleren for beboerne skjer fra nordøst, mens handlende kan nå parkeringskjelleren fra det sørvestre hjørnet. En del parkering for handlende og besøkende er på bakkeplan, på hver side av torvet. Det er heisadkomst til boligene. Næringsarealet på 1. etasje overstiger ikke 2000m2. Boligblokkene varierer i høyde med tre og fire etasjer. Tomta for utbyggingen er 7,2 daa. Med 49 boliger gir det en tetthet på 7,2 boliger/daa. Boligene varier i størrelse fra 40 til 90 m2. Med et gjennomsnitt på 70 m² tilsvarer dette 9 boliger per daa. I tillegg kommer 2000 m² næringsareal i første etasje.

Tiltaket vil øke dagligvaretilbudet i området. Fra før er det en Bunnprisbutikk ved siden av mot nord og en ny REMA1000 butikk 330 m lenger nord på den andre siden av Byåsveien. Det vil forsterke en senterutvikling lokalt, og komme i konkurranse med utvikling av nærliggende senterområder som Byåsen Butikksenter og Munkvoll. Det blir ny lysregulert avkjøring til Byåsveien fra KIWI-butikken og Bunnprisbutikken. Prosjektet vil ta en stor del av utsikten, spesielt fra Havstadvegen 1 A - 1F.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Reguleringskart på grunnen
Reguleringskart under grunnen
Illustrasjonsplan
Sol-/skyggediagram
ROS-analyse
Trafikknotat
Støynotat
VA-notat

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/8156

Sist oppdatert: 07.03.2018

Gå til toppen

arrow_upward