Fernanda Nissens veg gnr. , gnr/bnr 13/51, detaljregulering, r20160038

Frist for innspill: 17.11.2017

Fernanda Nissens veg gnr. , gnr/bnr 13/51, detaljregulering, r20160038

Overnevnte plan er 28.09.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en ny etasje med boliger på eksisterende blokkbebyggelse i Balders hage borettslag, slik at bebyggelsen etter utbygging får fire etasjer. En ekstra etasje på hver av de fire boligblokkene gir mulighet for ca. 30 nye boenheter.

Sammendrag

Balders Hage borettslag består i dag av fire boligblokker med 90 leiligheter. Det planlegges 30 nye enheter i en ny fjerde etasje på eksisterende blokker.

Planforslaget muliggjør en utnyttelse på totalt 13 600 m2 BRA. BRA for kjeller til og med tredje etasje utgjør 10563,3m2. Ny fjerde etasje kan bygges inntil 3032 m2 BRA.

De eksisterende 90 boenhetene utgjorde en tetthet på 4,7 boliger/dekar. Ved 30 nye boenheter, blir tettheten 6,3 boliger/dekar. Ved omregning til en gjennomsnitts boligstørrelse på 70 m2, tilsvarer 13 600 m2 BRA 194 boenheter. Det gir en tetthet på 10,1 boliger/dekar.

Det legges opp til en parkeringsdekning på minimum 1 parkeringsplass per boenhet for bil og 3 plasser for sykkel per boenhet. Dette er et avvik fra KPA’s krav om minimum 1,2 parkeringsplasser for bil per boenhet, men tillates på grunn av økt sykkelparkering, god kollektivdekning, gode gang og sykkelforbindelser og relativt kort avstand til sentrum.

Marie Michelets veg reguleres felles fra svingen og sørøstover for å sikre muligheten til å kunne reservere parkeringsplassene til beboerne i borettslaget. Hvis vegen er offentlig er det ikke tillat å reservere parkeringsplassene langs vegen, da de anses som offentlige parkeringsplasser.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedlegg

Vedlegg 4. Situasjonsplan
Vedlegg 5. Støyutredning
Vedlegg 6. ROS-analyse
Vedlegg 7. VA oversiktsplan
Vedlegg 8. VA notat
 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/34940

Sist oppdatert: 19.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward