Furuvegen 21 B, detaljregulering, r20180030

Frist for innspill: 11.01.2019

Furuvegen 21 B, detaljregulering, r20180030

Overnevnte plan er 30.11.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fire boliger i to bygg på Furuvegen 21B. Tomta er regulert til bolig og fradelt fra Furuvegen 21A i 1998. Planen skal også både sikre vegrett til boligene og opparbeidelse av deler av Furuvegen og Granvegen i tråd med gjeldende regulering.

Sammendrag

Det planlegges to toetasjes boligbygg med to boliger i hver, totalt fire boliger. Planlagt utnytting er 661 m² BRA, med grunnareal maks 402 m², maksimal gesimshøyde er satt til c+ 73,5. Boligene har adkomst mot nord og uterom mot sør. Garasjer er integrert i bebyggelsen. Uterom er i tråd med krav i KPA. Nabotomtene berøres noe av skyggevirkning i mars, men ikke i juni. 

Furuvegen vil bli felles for oppsitterne. Reguleringsplanen omfatter også areal i Granvegen for å sikre atkomst til tomta, og for å sikre trygge forhold for gående og syklende fram til eksisterende fortau i Granvegen, og dermed fram til Jakobslivegen. Granvegen reguleres som offentlig veg, slik den er regulert i dag.

Det legges opp til en parkeringsplass for bil per leilighet i garasjer, som kan integreres i bygningskroppen. I tillegg så anlegges det to plasser utendørs. Det legges opp til åtte sykkelplasser. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Saksreferanse: 17/39103

Sist oppdatert: 03.12.2018