Gatebruksplan for Midtbyen, prosessplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn

Frist for innspill: 09.02.2018

Gatebruksplan for Midtbyen, prosessplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn

Overnevnte plan er 19.12.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hovedmålet med Gatebruksplanen i Midtbyen er at langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt i Midtbyen og at Midtbyen skal være attraktiv, levende og tilgjengelig. Gatebruksplanen skal vise hvordan prioriteringen av alle disse brukergruppene skal gjenspeiles i bruken av arealene i sentrum.

Sammendrag

Bystyret i Trondheim kommune vedtok 8. desember 2016 Kommunal planstrategi 2016-2019, der Plan for sentrumsutvikling en av planene kommunalområde byutvikling skal utarbeide innenfor gjeldende bystyreperiode (2016-2019).

Formannskapet vedtok 7. november 2017 at Plan for sentrumsutvikling skal omfatte følgende tre planer:

1. Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

2. Gatebruksplan for Midtbyen

3. Områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen

Rådmannen legger her fram forslag til prosessplan for Gatebruksplan for Midtbyen. Prosessplanen beskriver hensikten og målet med gatebruksplan for Midtbyen, dagens situasjon og viktige utfordringer og forslag til hvordan det videre arbeidet med gatebruksplanen skal foregå. Prosessplanen inneholder og forslag til kunnskaps- og utredningsbehov, medvirkning, framdrift og organisering av arbeidet.

Resultatet av arbeidet skal bli et temakart og en prinsipplan, som ikke er juridisk bindende, men veiledende. Deler av gatebruksplanen bør følges opp av mer detaljerte, juridisk bindende planer. Målet er at gatebruksplanen skal vedtas våren 2019.

Rådmannen vil gjennom hele planprosessen legge opp til bred og aktiv medvirkning gjennom dialog i møter og seminarer, i digitale og sosiale medier, og midlertidige tiltak og aktiviteter i det offentlige rom – i egen regi og i samarbeid med andre.

Byplankontoret i Trondheim kommune leder arbeidet. Interne og eksterne referansegrupper og arbeidsgrupper vil kunne komme med innspill når det er hensiktsmessig.

Prosessen vil i hovedsak bestå av tre faser: 1) Programfase med kartlegging av dagens situasjon gjennom faktainnhenting, kartlegging og utredninger. 2) Planfase med utredninger av framtidige behov. 3) Høringsfase med bearbeiding og fastsetting av gatebruksplanen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Prosessplan

Se også følgende nettside:

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/40429

Sist oppdatert: 05.01.2018