Kommunedelplan for Sluppen

Frist for innspill: 31.08.2018

Kommunedelplan for Sluppen

Overnevnte planprogram er 26.06.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. I tillegg kan man følge planprosessen

Hensikt med planen

Kommunedelplanen skal vise nytt hovedvegsystem for alle
trafikkgrupper og legge til rette for en attraktiv og klimavennlig
bydel på Sluppen.

Sammendrag

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. I tillegg redegjør planprogrammet for hvilke utredninger som vurderes som nødvendige for å beskrive planens virkning -
konsekvensutredning (§4-2).

Planområdet omfatter både hovedvegsystem og transformasjonsområde. Planarbeidet vil ha fokus på mobilitet, byutvikling, miljø og gjennomførbarhet.

Arbeidet ledes av Trondheim kommune og gjøres i tett samarbeid med Statens vegvesen Region midt og Trøndelag fylkeskommune.

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

Forslag til planprogram

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/13495

Sist oppdatert: 04.07.2018