Midteggen, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20170038

Frist for innspill: 09.03.2018

Midteggen, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20170038

Overnevnte plan er 15.01.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en kantholdeplass for metrobuss ved Midteggen i Saupstadringen, retning mot Heimdal sentrum. Holdeplassen skal ha en plattform på 25 meter med tilhørende leskur. Holdeplassen erstatter dagens busslomme, og etablering av kantstoppholdeplass fører til noe endring av vegens kurvatur. Stasjonen skal betjene metrobusslinje M2, samt noen lokalbusser.

Sammendrag

Planforslaget legger til rette for etablering av en kantstoppholdeplass med en plattform på 25 meters lengde og 3,5 meters bredde i Saupstadringen. Holdeplassen vil ha tilnærmet lik beliggenhet som dagens holdeplass, men dagens busslomme erstattes av plattform, kjørebane, leskur, grøntarealer og gangveg. Det tilrettelegges for sykkelparkering for seks sykler, som skal plasseres i møbleringssonen på holdeplassen.

Det reguleres ca. 95 meter kjøreveg gjennom planområdet. Det er behov for å tilpasse vegens kurvatur ved etablering av kantstoppholdeplassene. Kjørevegen er offentlig veg og skal opparbeides med fast dekke. Det skal etableres en ny forbindelse til gang- og sykkelveg på andre siden av vegen med et nytt gangfelt nordøst for stasjonen. Fotgjengerovergangen avgrenses av midtdeler, for å hindre andre kjøretøy i å passere busser som står ved holdeplassen, i tillegg til å ha en fartsreduserende effekt.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Plan og profiltegninger

Normalprofiler

Kabel og ledningstegning

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/30113

Sist oppdatert: 24.01.2018