Møllebakken 36, del av 423/286, detaljregulering-begrenset høring, r20160029

Frist for innspill: 24.04.2018

Møllebakken 36, del av 423/286, detaljregulering-begrenset høring, r20160029

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.04.2017-20.05.2017. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Høringen gjelder bare endringene, og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne merknader til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.

Saksdokumenter

Oversendelsesbrev begrenset høring

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Spørsmål kan rettes til Pål Guthorm Kavli på tlf.: 72 54 18 49 og/eller til Are Øyasæter tlf.: 91 89 78 49 .

Saksreferanse: 16/3741

Sist oppdatert: 05.03.2021