Nardovegen 6, detaljregulering, r20170006

Frist for innspill: 06.07.2018

Nardovegen 6, detaljregulering, r20170006

Overnevnte plan er 23.05.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å etablere boliger for studenter på eiendommen Nardovegen 6. Det foreslås en blanding av småleiligheter og bokollektiv der bebyggelsen skjermer et felles uterom. Gode uteoppholdsareal og skjerming mot støy har vært premissførende for plassering og utforming av bebyggelsen.

På bakgrunn av at dagens trafikksituasjon i området ikke muliggjør ønsket arealbruksutvikling i KPA, åpnes det opp for annen arealbruk. Hovedutfordringen har derfor vært å få til god nok bokvalitet for boligene som planlegges for studenter.

Sammendrag

Viktige premisser for plassering av bygget har vært å skape gode uteoppholdsareal og skjerme mot støy fra Torbjørn Bratts veg og Nardobakken. Bebyggelsen utformes som en hestesko rundt et felles uterom og åpner seg mot sørvest. Sokkeletasjen tilrettelegges for ett eller to mindre næringslokaler (inntil 500 m2) eller fellesareal. Bebyggelsens høyde forholder seg til gjeldende reguleringsplan, satt til kote +78,1 og trappes ned for begge bygningsendene mot Nardovegen.
Maksimum tillatt bruksareal er satt til 9 300 m2 BRA som vist på plankartet. Boligformål skal være på minimum 5 500 m2 BRA.

Boligarealet kan deles inn i små leiligheter og kollektiver for mellom 150–300 studenter avhengig av endelig planløsning. Inntil 30 % av arealet kan nyttes til leiligheter under 20 m2 BRA. Det er stilt krav om minimum 40 boenheter innenfor planområdet der det er lagt til grunn at et kollektiv er en boenhet.

Området har en god lokalisering for boliger beregnet for studenter med sin nærhet til Midtbyen, hovedsykkeltrase, nærbutikk, kollektivtilbud og undervisningsmålpunkt.

I planforslaget legges det til grunn 30 m2 uterom per 100 m2 BRA boligformål, som er i strid med KPA, der kravet er 50 m2. For begrunnelse for avviket vises det til planbeskrivelsen side 8. Med et stort felles uterom i midten, uterom på tak og balkonger, tilfredsstiller planforslaget, både i mengde og kvalitet, et uteromskrav på 30 m2 per 100 m2 BRA boligformål.

Bygget er trukket ut av rød støysone og felles uterom er skjermet av bygningsstrukturen og en støyskjerm i sør. Bygget vil ha tilgang til stille side. Nødvendig oppfølging med tanke på støysituasjonen er sikret i bestemmelsene.

Antall bilparkeringsplasser for formål bolig avviker fra parkeringsnormen i KPA (kravet er minimum 0,8 pr. boenhet eller pr. 70 m2). Det er lagt til grunn maksimum 18 bilparkeringsplasser for boligdelen. Dette gir minimum parkeringsdekning for 150 studenter = 0,12 og maksimum parkeringsdekning for 300 studenter = 0,06. I forhold til minimumskravet på antall boenheter (40) gir dette en parkeringsdekning på = 0,45. For næringsdelen er det satt maksimum 6 bilparkeringsplasser. Det skal etableres minimum tre oppstillingsplasser for sykkel pr 100 m2 BRA bolig. Minimum halvparten av plassene skal være under tak eller innendørs. For begrunnelse for avviket til parkeringsdekning, vises det til planbeskrivelsen side 9.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk utredning

Støyrapport

Trafikkanalyse

Overordnet VA plan

Lokal luftkvalitet

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/52581

Sist oppdatert: 20.10.2023