Nordøstre kvadrant i Midtbyen, områdeplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Frist for innspill: 09.02.2018

Nordøstre kvadrant i Midtbyen, områdeplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Overnevnte plan er 19.12.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med plan for sentrumsutvikling er å gi nye strategiske rammer for utviklingen av Trondheim sentrum på lang sikt. Hensikten med områdereguleringsplanen i nordøstre kvadrant i Midtbyen er å revurdere noen av de juridiske rammene som ligger til grunn for sentrumsutviklingen, for eksempel arealbruk, formål, høyder og vern.

Sammendrag

Bystyret i Trondheim kommune vedtok 8. desember 2016 Kommunal planstrategi 2016-2019, der Plan for sentrumsutvikling en av planene kommunalområde byutvikling skal utarbeide innenfor gjeldende bystyreperiode (2016-2019). Formannskapet vedtok 7. november 2017 at Plan for sentrumsutvikling skal omfatte følgende tre planer:

  1. Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi
  2. Gatebruksplan for Midtbyen
  3. Områdereguleringsplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen

Hovedmålet er flere folk i sentrum. De tre delene av plan for sentrumsutvikling skal styrke sentrumsområdene i Trondheim gjennom å legge bedre til rette for at flere bor og jobber i sentrum, og at flere besøker og oppholder seg lengre i sentrum. De skal også legge bedre til rette for at flere går, sykler og tar kollektivtransport, og færre kjører personbil i sentrum.

Viktige delmål er at områdeplanen skal bidra til:

– En mer klimavennlig og bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig gjennom å legge til rette for økt tetthet av boliger og arbeidsplasser i sentrum og redusert transportbehov

– Å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken gjennom å legge til rette for lavere bilandel, strengere parkeringsbestemmelser for personbiler, og tettere nett for gående og syklende

– En by der befolkningen får bedre folkehelse gjennom å legge til rette for økt daglig fysisk aktivitet og mindre forurensning fra transportsektoren

– En internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby gjennom å legge til rette for en kunnskapsakse som strekker seg fra Sluppen via campus på Elgeseter, St. Olavs hospital på Øya og Midtbyen til Nyhavna, og som bindes sammen av det nye metrobussystemet

– Et mer attraktivt og levende sentrum gjennom å legge til rette for høyere tetthet, gjøre det triveligere å gå og oppholde seg der, og legge til rette for flere kulturaktiviteter og arrangementer

– Langt flere boliger og mer stabile bomiljø i sentrum gjennom å legge til rette for flere og bedre steder å bo, et mer variert boligtilbud og bedre utearealer

– Et attraktivt jobbmarked i sentrum gjennom å legge til rette for flere arbeidsplasser

– Å styrke Midtbyen som regionens viktigste handels- og kultursentrum gjennom å legge til rette for bedre steder å drive handel, service og kultur.

Rådmannen vil gjerne ha innspill til delmålene i høringsperioden.

De viktigste premissene for planarbeidet er tidligere politiske vedtak om planstrategien og om revidering av midtbyplanen, målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, målet i bymiljøavtalen om nullvekst i personbiltrafikken, energi- og klimaplanen, strategien Miljømessig god og økonomisk vital Midtby og interpellasjonen Europas mest attraktive by.

Utgangspunktet for planarbeidet er dagens situasjon og utviklingstrekkene for Trondheim sentrum de siste årene, viktige utfordringer og erfarte behov gjennom strategien Miljømessig god og økonomisk vital Midtby, og forutsetninger for framtidig sentrumsutvikling; som internasjonale utviklingstrender, statlige og regionale føringer, og lokale vedtak om sentrumsutvikling.

Rådmannen vil gjennom hele planprosessen legge opp til bred og aktiv medvirkning gjennom dialog i møter og seminarer, i digitale og sosiale medier, og midlertidige tiltak og aktiviteter i det offentlige rom – i egen regi og i samarbeid med andre.

Planprosessen vil i hovedsak bestå av tre faser: 1) Programfase med kartlegging av dagens situasjon gjennom faktainnhenting, kartlegging og utredninger. 2) Planfase med idé- og konseptutvikling og alternative planskisser. 3) Høringsfase, merknadsbehandling og fastsetting av endelig planforslag. Målet er å sende områdeplanen på høring innen inneværende bystyreperiode, høsten 2019. Det skal imidlertid være en svært strømlinjeformet prosess uten uforutsette hendelser for å klare en slik tidsplan.

Byplankontoret leder arbeidet. Faste interne og eksterne referansegrupper vil kunne komme med innspill til planen når det er hensiktsmessig og ved fastsatte milepæler, minimum mellom hver fase i prosessen. Ledergruppa på byutvikling er administrativ styringsgruppe for sentrumsplanen.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Se også våre sider: Framtidstrondheim

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/32809

Sist oppdatert: 08.01.2018