Odd Husbys veg 5, 5A, 8 og 8B, detaljregulering,r20170003

Frist for innspill: 10.08.2018

Odd Husbys veg 5, 5A, 8 og 8B, detaljregulering,r20170003

Overnevnte plan er 19.06.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å utvikle sentrale eiendommer langs Odd Husbys veg på Dalgård mer arealeffektivt. På eiendommene er det i dag dagligvare, parkering og boliger. Eksisterende bebyggelse forutsettes revet.

Planforslaget legger til rette for utbygging av ca. 120 nye boliger og opp til 2000 m² forretningsareal.

Sammendrag

Tomtearealet, som benyttes i utregning av boliger/daa, er totalt på 13,4 daa, og er delt i to av Odd Husbys veg. På oversiden av vegen er tomtearealet på 3,9 daa og på nedsiden av vegen 9,5 daa. Det planlegges for ca. 140 boliger med gjennomsnittsstørrelse på 70 m² BRA, fordelt på rekkehus og leiligheter i varierende størrelse.

Eksisterende bebyggelse på eiendommene forutsettes revet, og planforslaget legger til rette for ulike boligtypologier tilpasset bebyggelse for øvrig på Dalgård. På nordvestsiden av Odd Husbys veg planlegges 15 rekkehus i to rekker på hver side av f_KV1, som ligger i forlengelse av Uglagjerdet med adkomst fra Odd Husbys veg. I felt B1 er husene utformet med inngang i sokkel pluss to etasjer. I felt B2 har husene to etasjer pluss en inntrukket tredje etasje. På sydøstsiden av Odd Husbys veg legger planforslaget til rette for leilighetsbygg i tre etasjer pluss sokkel og inntrukket fjerdeetasje på det vestre hjørnet av B4.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart 1 av 2

Plankart 2 av 2

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Oppsummering av innspill

ROS-analyse

Geoteknisk utredning

Støyrapport

Trafikale vurderinger

0-vekstmålet

Illustrasjonsplan

3D-illustrasjoner

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/23742

Sist oppdatert: 02.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward