Olav Tryggvasons gate 17 19, 21 og 23 og Thomas Angells gate 10B, 12, 12B, 14 og 16, detaljregulering, r20160012

Frist for innspill: 17.08.2018

Olav Tryggvasons gate 17 19, 21 og 23 og Thomas Angells gate 10B, 12, 12B, 14 og 16, detaljregulering, r20160012

Overnevnte plan er 12.06.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for handelsareal, kontor og boliger i store deler av kvartalet som avgrenses av Olav Tryggvasons gate, Søndre gate, Thomas Angells gate og Nordre gate, heretter kalt ”Midtbykvartalet”. Planforslaget forutsetter riving av den samme bebyggelsen som i gjeldende plan, men legger opp til mange flere kvadratmeter og høyere bebyggelse. Planforslaget legger opp til 6 400 kvadratmeter, mot 3 900 kvadratmeter i gjeldende plan. Det er en økning på 64 prosent. Høydene er økt fra maksimalt fem etasjer til maksimalt åtte etasjer.

Sammendrag

Planforslaget innebærer fortetting av kvartalet med store og sammenhengende handelsarealer i de to nederste etasjene, kontorer i de neste tre etasjene og boliger med varierte leilighetsstørrelser i de øverste tre etasjene. Det er ikke lagt opp til bilparkering, verken i kjeller eller gårdsrom. Varelevering og avfallshåndtering skal skje fra Thomas Angells gate.

Ny bebyggelse plasseres i kvartalets indre, med unntak av en bygning mot gate i Olav Tryggvasons gate 23, der det i dag står et trehus i to etasjer, klassifisert med antikvarisk verdi klasse C. Den nye bebyggelsen knytter seg fysisk til eksisterende bebyggelse i første og andre etasje. Alle gårdsrom er foreslått gjenbygget, med unntak av et stort gårdsrom i øst. På taket av tredje etasje er det foreslått to nye uterom mellom eksisterende bygninger og ny bebyggelse, der de opprinnelige gårdsrommene befant seg. Disse kan fungere som takterrasser og lysgårder og gi lysinnslipp til bebyggelsen rundt det åpne rommet. Bebyggelsen over femte etasje er foreslått oppbrutt og avtrappet med høyder fra seks til åtte etasjer.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Gateperspektiver

Illustrasjoner av prosjektet

Notat fra byantikvaren

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/10871

Sist oppdatert: 14.06.2018