Osloveien 64 og 66, detaljregulering, r20170001

Frist for innspill: 25.05.2018

Osloveien 64 og 66, detaljregulering, r20170001

Overnevnte plan er 04.04.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av et kontorbygg på et område med nedlagt bensinstasjon og en glassmesterforretning.

Sammendrag

Planområdets samlede areal er ca. 5 100 m2. Totalt BRA skal være minimum 2 300 m2 og maksimum 2 700 m2.

Det legges opp til en omregulering som tillater kontor over 6 etasjer + kjeller på tomtene gnr./bnr. 421/360 og 421/361, som også vil omfatte uteoppholdsareal, areal til avfallshåndtering, samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og ulike veiformål og parkering. Det legges opp til maksimal utnyttelse 10 % BYA. All bebyggelse vil skje på flaten mot Osloveien som i dag er regulert til formål boligbebyggelse. Grønnstrukturen i skråningen vest på planområdet vil i all hovedsak bevares.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse

Oppmåling av fortau og grønnstruktur

Endring i  grønnstruktur 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/42405

Sist oppdatert: 13.04.2018