Planprogram for samlet campus NTNU - tilleggsutredninger

Frist for innspill: 08.11.2018

Planprogram for samlet campus NTNU - tilleggsutredninger

Overnevnte plan er 25.09.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Tilleggsutredningene med høring vil sammen med pågående arbeid med oppstart av forprosjekt (OFP), og forestående utarbeidelse av en prinsipplan, danne grunnlaget for revisjon og sluttbehandling av planprogrammet, jf. bygningsrådets vedtak.

Tilleggsutredningene omfatter:

  • Private tomter, jf. bygningsrådets vedtak
  • Grensen og Fengselstomta
  • Hesthagen/Vestskråningen
  • Sørområdene sør for realfagbygget inntil Strindveien
  • Geotekniske stabiliseringstiltak i Høyskoledalen
  • Endringer og ev. riving av bevaringsverdig bebyggelse innenfor området Øvre Grensen
  • Vurdering av høyhus i sørområdene

Saksdokumenter

Tilleggsutredninger.pdf

Vedtak og saksfremstilling

Les mer om Campusutviklingen på NTNU sine sider

Kontaktinfo/merknader sendes til:

WSP Norge AS, Granåsvegen 15 B, 7069 Trondheim eller

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/33142

Sist oppdatert: 28.09.2018