Vestre Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10, detaljregulering, r20170013

Frist for innspill: 23.02.2018

Vestre Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10, detaljregulering, r20170013

Overnevnte plan er 10.01.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere området til boligformål, med rekkehus og en boligblokk, samt tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Sør i planområdet reguleres et større areal til grøntstruktur med hensynssone bevaring naturmiljø (viltkorridor), i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA)

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Saksreferanse: 16/27743

Sist oppdatert: 12.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward