Boligpolitisk plan

Frist for innspill: 31.08.2018

Boligpolitisk plan

Forslag til Boligpolitisk plan 2018 – høring og offentlig ettersyn

Trondheim formannskap vedtok den 26.06.2018 å sende forslag til Boligpolitisk plan 2018, på høring og offentlig ettersyn. Se vedtak PS 159/18 og rådmannens saksfremlegg i samme sak.

Boligpolitisk plan 2018 er en temaplan som omhandler både den generelle og den sosiale boligpolitikken. Generell boligpolitikk dreier seg om hvordan folk flest skal bo, mens sosial boligpolitikk retter seg mot vanskeligstilte på boligmarkedet som trenger hjelp fra det offentlige for å skaffe eller beholde bolig. Planen drøfter og formulerer mål innenfor fem hovedtema:

  • boligproduksjon og lokalisering
  • bo- og nærmiljøkvaliteter
  • boligmarked og boligetablering
  • geografisk fordeling av levekår og integrering
  • kommunalt disponerte utleieboliger.

Boligpolitisk plan 2018 med vedlegg kan lastes ned her:

Boligpolitisk plan 2018 (vedlegg 1 til PS 159/18)

Vedlegg til planen:

Spørsmål om planen kan rettes til John S. Schistad, e-post: , telefon 92 64 54 97.

Uttalelser kan sendes på e-post til

eller på papir til Trondheim kommune, Eierskapsenheten, pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Frist for uttalelse: innen 01.09.2018.

Alle kan avgi høringsuttalelse og innkomne uttalelser vil bli publisert.

Saksreferanse: PS 159/18

Sist oppdatert: 09.07.2018

Gå til toppen

arrow_upward