Felt B1 på Overvik gnr/bnr 20/105, detaljregulering, r20150043

Frist for innspill: 27.04.2018

Felt B1 på Overvik gnr/bnr 20/105, detaljregulering, r20150043

Overnevnte plan er 06.03.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Ved en feiltakelse er støyrapport til saken ikke lagt ut som vedlegg til saksframlegg. Dokumentet er nå lagt ut, samtidig som høringsfrist er forlenget til 28.4.2018.

Hensikt med planen

Det er i planforslaget lagt til rette for 80 – 90 familieboliger i to til tre etasjes rekkehus og leilighetsbygg på fire etasjer. Parkering plasseres under bakken.

Sammendrag

De største utfordringene med planen er kravet til nullvekstmålet. Planområdet ligger om lag 7 km fra Trondheim sentrum. Det er også en utfordring å behandle en detaljplan uten en vedtatt områdeplan.

Planforslaget legger til rette for utbygging av boliger og samferdselsformål. Det tillates etablert mindre tjenesteyting/ servicebedrifter, med total bruksareal inntil BRA = 150 m², 1. etasje ut mot atkomstveg.

Planområdet er totalt på ca. 19,4 daa. Areal avsatt til boligformål i KPA utgjør ca. 13,2 daa. Minimumskrav til tetthet er i bestemmelsene satt til 6 boliger per daa, som gir minimum 80 boliger. Illustrasjonsplan og regnskap viser 84 boliger, med til sammen 9.920 m² BRA. Maks BRA innenfor felt B1 rundes opp til 10 000 m².

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak  og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Støyrapport

Geoteknisk utredning

Trafikkvurdering

VA-utredning

VA-plan

Notat renovasjon

Miljøprogram

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/59342

Sist oppdatert: 09.03.2018

Gå til toppen

arrow_upward