Området mellom Elgeseter bru og Vollafallet, detaljregulering, r20190005

Frist for innspill: 28.06.2019

Området mellom Elgeseter bru og Vollafallet, detaljregulering, r20190005

Overnevnte plan er 18.05.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen/Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen/sammendrag

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for stabiliserende tiltak knyttet til geoteknisk problematikk ved Fengselstomta bak Studentersamfundet. Fengselstomta ligger i et område med kvikkleire i grunnen. For å kunne bebygge tomta, er det nødvendig å sikre skråninga mot skred.

Det har blitt gjort forberedende geotekniske vurderinger av Multiconsult som viser at en fylling langs elvebredden er et gjennomførbart tiltak som vil kunne stabilisere skråninga.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/13307

Sist oppdatert: 16.05.2019