Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene - om oppdeling av bolig til hybler

Frist for innspill: 22.02.2019

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene - om oppdeling av bolig til hybler

Overnevnte plan er 18.12.18 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å gjøre plan- og bygningsloven § 31-6 om oppdeling av bolig til hybler gjeldende i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Viktige problemstillinger for planarbeidet er å fastsette en avgrensning for bestemmelsens virkeområde, og avgjøre bestemmelsens konkrete ordlyd og utforming. 

Saksdokumenter

Retningslinje for behandling av søknader
Kart over foreslått virkeområde
Vedtak og saksfremstilling

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/29028

Sist oppdatert: 10.01.2019