Del av gnr/bnr 156/8, ved Ringvålvegen, detaljregulering, r20180004

Frist for innspill: 20.09.2019

Del av gnr/bnr 156/8, ved Ringvålvegen, detaljregulering, r20180004

Overnevnte plan er 06.08.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å flytte et tidligere regulert område for ridesenter innenfor samme eiendom. Det regulerte ridesenteret er ikke etablert. Senteret ønskes nå lagt til LNFR-området, og arealet for eksisterende regulert ridesenter skal endres fra spesialområde ridesenter til LNFR-formål. Eksisterende regulering er 11,2 dekar. Det bebygde området i planforslaget er på samme størrelse, mens totalarealet til planområdet på ca 81,2 dekar.

Sammendrag

Planforslaget foreslår en stall, ridebane, ridehall, driftsbygg og bolig. Ridesenteret skal være et privat ridesenter. Størrelsen på det illustrerte anlegget er dimensjonert for maksimalt 15 hester. Det er ikke dimensjonert for sommerbeite innenfor planområdet.

Ridehallen har en innvendig ridebane, tribune for tilskuere og en kafé. Tribunen og kafeen muliggjør private aktiviteter og arrangement. I tilslutning til ridehallen finnes også et overbygg for lagring av husdyrgjødsel og garasje for kjøretøy. I planen foreslås et driftsbygg som inneholder nødvendige kontor, møtelokaler, storkjøkken og omkledningsrom for brukere av ridesenteret.

Det foreslås boligbebyggelse på maksimum 350 m2 BRA, med inntil 2 boenheter, innenfor planområdet. Boligen er tiltenkt drivere og arbeidende på ridesenteret. Det tilrettelegges også for en ridebane ute, samt lufteareal/paddocker. Det tilrettelegges parkeringsplasser for 15 biler.
Innenfor planområdet ligger et toetasjes uthus som har antikvarisk verdi, klasse C. Dette arealet vil bli regulert til LNFR-område, og bygningen sikres med hensynssone bevaring av kulturmiljø.

Planforslaget legger opp til et ridesenter på samme størrelse som det som er regulert i r597a, men med en ny plassering lengre øst mot Ringvålvegen. Foreslått plassering gir mulighet for adkomst nærmere fylkesvei 6654, hvilket skaper en bedre adkomstsituasjon for senteret, samtidig som man unngår å trekke trafikken igjennom et eksisterende boligområde.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsmateriale

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/31100

Sist oppdatert: 09.08.2019