Gnr/bnr 55/20 og 55/46, Valentinlyst, detaljregulering, r20190021

Frist for innspill: 06.12.2019

Gnr/bnr 55/20 og 55/46, Valentinlyst, detaljregulering, r20190021

Overnevnte plan er 22.10.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle eiendommen med flere boliger. Det gjøres plass til nye boliger ved å rive eksisterende garasjeanlegg langs Kong Øysteins veg, og erstatte barnehagetomta langs Anders Estenstad veg med en større tomt i sørenden av planområdet.

Det er lagt til rette for om lag 230 nye boliger med parkeringsanlegg for nye og eksisterende boliger under bakken. Eksisterende intern veg på området (Olav Magnussons veg) reguleres til internt gatetun med adkomst fra sør, og uten gjennomkjøring. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart:

- Plankart på bakken

- Plankart under bakken

Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Støyrapport

ROS-analyse

Trafikkutredning

Illustrasjonsplan

VA-plan

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/41360

Sist oppdatert: 23.10.2019