Nedre Stavsetvegen 46, detaljregulering, r20170021

Frist for innspill: 26.07.2019

Nedre Stavsetvegen 46, detaljregulering, r20170021

Overnevnte plan er 10.06.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å rive eksisterende våningshus og låve for å legge til rette for fortetting med 15 boenheter i form av 5 rekkehus mot vest, 6 boenheter i leilighetsbygg mot sør og 4 kjedete eneboliger mot øst. Bygningene omkranser et tun som utgjør felles uteareal.
Området skal reguleres til bolig- og trafikkformål.

Sammendrag

 

Planområdet er på ca. 4, 5 daa totalt, hvorav 3,1 daa vil inngå som bolig, uteoppholdsareal og renovasjon. Bebyggelsen, som vil få opptil 15 boenheter, vil ha BYA på 60% på B1 og B2 (mot nordvest og nordøst) og 70% på B3 (mot sør). Adkomst er tenkt via krysset Nedre Stavsetvegen/Enromvegen, vest for dagens låvebygning.

Dagens låve mot sør, som har antikvarisk verdi klasse C, ble etter byantikvarens befaring 28.09.2017 anbefalt bevart. Dette begrunnet med bygningens typologi, med henvisning til andre tilfeller der tidligere gårdstun med låver forsvinner i bynære strøk. I planforslaget er låven foreslått revet, og en ny bygning B3 viderefører opprinnelig typologi der tunet er bevart.

”Låvepreget” er søkt bevart gjennom at bestemmelsene til planen sikrer at vinduer, panel og farge skal gi en tilnærmet videreføring av den opprinnelige farge- og materialbruken.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjoner

ROS-analyse

Vann og avløp

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/29015

Sist oppdatert: 13.06.2019

Gå til toppen

arrow_upward