Peder Morsets veg 21, detaljregulering, r20180013

Frist for innspill: 01.11.2019

Peder Morsets veg 21, detaljregulering, r20180013

Overnevnte plan er 15.09.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/Sammendrag

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i eksisterende boligområde. Eksisterende enebolig skal rives for å kunne etablere 7 nye rekkehus.

Boligene skal oppføres i tre etasjer, fordelt på to husrekker orientert i øst-vestlig retning. Det planlegges to hus i nord (B2) og fem hus i sør (B1). De to husene i nordlig rekke er universelt utformet ved at alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Volumene henger sammen med hverandre, men er ”sakset” noe i forhold til fasadelivet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Miljøteknisk grunnundersøkelse.pdf

Godkjenning av tiltaksplan.pdf

ROS-analyse.pdf

Illustrasjoner.pdf

Geoteknisk vurdering.pdf

Datarapport fra grunnundersøkelse.pdf

VA-notat.pdf

Ledningskart.pdf

Plassering VA-ledninger.pdf

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/47388

Sist oppdatert: 18.09.2019