Harald Langhelles veg 14, detaljregulering, r20200006

Frist for innspill: 02.01.2021

Harald Langhelles veg 14, detaljregulering, r20200006

Overnevnte plan er 02.01.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging i form av et leilighetsbygg med seks leiligheter og en enebolig. Byggene planlegges i to etasjer, samt kjeller/sokkel.

Sammendrag

Planområdet ligger mellom Havstein kirkegård og Bøckmans veg, og er cirka 2 dekar stort. Det omfatter eiendommene gnr/bnr 97/986, 97/28, og 97/1163, og deler av eiendommen 97/840.

Planområdet benyttes i dag til blomsterutsalg i sommerhalvåret, og står ubrukt i vinterhalvåret.

B1 er vist som leilighetsbygg med seks leiligheter, og B2 som enebolig med to sekundærleiligheter. Bestemmelsene sikrer minimum fem boenheter for B1 og minimum to boenheter for B2. Takterrasse tillates for B2. Andre etasje i felt B1 planlegges med tilkomst via trapp og svalgang på nordsiden av bygget.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan.pdf

Sol- og skyggediagram.pdf

Erklæring om bruk og grunnforhold etter blomsterutsalg.pdf

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk vurdering.pdf

Snitt.pdf

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/172

Sist oppdatert: 16.11.2020

Gå til toppen

arrow_upward