Boligtomter ved Småullvegen, detaljregulering, K2019001

Frist for innspill: 02.02.2020

Boligtomter ved Småullvegen, detaljregulering, K2019001

Overnevnte plan er 28.11.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Klæbu formannskap.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utvikle et mindre areal til to nye eneboligtomter.

Sammendrag

Planområdet ligger nord i Brannåsen boligområde og er ca. 1,7 dekar. Det omfatter areal på eiendommene gnr 39/1 og 39/188. Området reguleres i hovedsak til boligformål, et mindre areal til gang- og sykkelveg. Denne vegen skal fungere som adkomst til landbruks- og grøntareal, samt som en forbindelse til knutepunktet for buss ved Tanemkrysset.

Utfordringene i planarbeidet har først og fremst vært knyttet til omdisponering av friområder og andre grøntareal i gjeldende planer.

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Adkomst vil være fra Småullvegen. Tidligere vedtatte reguleringsbestemmelser skal gjelde. Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området, eller at området har betydning som leke- eller aktivitetsareal.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 17.12.2019