Vassfjellet vinterpark, detaljregulering, r20120001

Frist for innspill: 10.07.2020

Vassfjellet vinterpark, detaljregulering, r20120001

Overnevnte plan er 27.05.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å kunne legge til rette for videreutvikling av alpinanlegget, samt å sørge for at hele området som benyttes til alpinanlegg reguleres i tråd med dagens bruk. Planforslaget vil også bidra til å løse kapasitetsutfordringer ved dagens parkering. 

Sammendrag

Planområdet utgjør omtrent 2 316 daa. Det reguleres til skianlegg, skiløype, bevertning, forretning, friluftsformål, parkering, kjøreveg, friluftsområde samt hensynssoner for kulturminner, ras- og skredfare og flomfare.

Planforslaget omfatter for det meste de eksisterende nedfartene som finnes i dag, men ikke alle er vist i de eldre reguleringsplanene.

 I forbindelse med arbeidet med skiløype fra Tiller til Vassfjellet har Trondheim kommune satt i gang et planarbeid for skiløype fra Skjøla til Vassfjellet. Det har vært et ønske at denne løypa skal videreføres til Langmyra i Melhus kommune. Dette er ivaretatt i planforslaget ved å legge til rette for en skiløype som krysser alpinanlegget og kobler seg på eksisterende skiløype til Langmyra sør for planområdet.

I planen legges det opp til to områder for forretning og bevertning helt øst i planområdet. Det er her eksisterende bebyggelse. Planen gir rom for økt bebyggelse innenfor disse områdene med maks utnyttelsesgrad på henholdsvis 70 % BYA og 50 % BYA. Det tillates også mindre bygg som tidtakerbuer, gapahuk, pumpehus og lignende i områdene avsatt til friluftsformål.
Det planlegges for 1500 parkeringsplasser, en økning på omtrent 850 fra i dag, som fordeles over 4 ulike lokasjoner. Planen viser ett nytt område for parkering (SPA3) øst i planområdet, samt utvidelse av eksisterende parkeringsområder.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Illustrasjonsplan

Overordnet VA-plan

Trafikkanalyse

Kartleggingsrapport av naturtyper og biologisk mangfold

Skredfarekartlegging.pdf

Innspill ved varsel om oppstart

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/36463

Sist oppdatert: 29.05.2020

Gå til toppen

arrow_upward