Magnus Berrføtts veg 28, Valentinlyst gård, detaljregulering, r20200001

Frist for innspill: 28.08.2020

Magnus Berrføtts veg 28, Valentinlyst gård, detaljregulering, r20200001

Overnevnte plan er 26.06.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av leilighetsbygg i kulturmiljøet Valentinlyst gårdsanlegg, som ligger i et småhusområde.

Sammendrag

Planforslaget åpner for fra 10 – 18 nye boenheter. Det foreslås leilighetsbygg på tre-fire etasjer. Maks tillatt mønehøyde på bebyggelsen varierer fra kote 101,2, 102,9 og 103,5 (mønehøyden på hovedlåna er 103,5).  

Det foreslås to nye bygg, ett mindre plassert der terrenget er høyest i tomtas vestre hjørne og et større som ligger i nederste del av hagen mot sør. Bebyggelsen plasseres i samme rettvinklete system som resten av gårdsbebyggelsen, for å tilpasse seg denne på best mulig måte. Linjene fra eksisterende bebyggelse er ivaretatt ved plassering av ny bebyggelse, for å få en god struktur for planområdet som helhet.

Kjøreadkomst til ny bebyggelse med parkeringskjeller er lagt til eksisterende adkomst fra Magnus Berrføtts veg. Universelt utforma gang- og sykkeladkomst er lagt til Pottemakervegen. Forslaget legger også til rette for adkomst for nød- og nyttetransport via denne adkomsten. Det reguleres forlengelse av fortauet i Pottemakervegen og sikres oppgradering av fortauet langs Magnus Berrføtts veg. 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Ivaretakelse av trær i bygge- og anleggsfasen.

ROS-analyse

Illustrasjoner og arealoversikt

Sammendrag av innkomne innspill og forslagsstillers kommentar

Flomutredning

Overordnet VA-plan

Overordnet VA-plan, kart

Trafikkutredning

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/180

Sist oppdatert: 03.07.2020

Gå til toppen

arrow_upward