Marie Michelets veg 9A og B, detaljregulering, r20190016

Frist for innspill: 03.04.2020

Marie Michelets veg 9A og B, detaljregulering, r20190016

Overnevnte plan er 19.02.20 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortetting ved å rive eksisterende bygg og garasje for å etablere ny blokkbebyggelse, fordelt på tre sammenhengende blokker i fire etasjer over parkeringskjeller. Planen legger opp til 35 boenheter. Eksisterende leilighetsbygg har åtte boenheter.

Sammendrag

Planområdet ligger inntil Persaunet leir som har antikvarisk verdi. Prosjektet skal tilpasses Persaunet leir ved at fasadene deles opp og varieres i material- og fargebruk. Det skal benyttes trematerialer i deler av fasaden. Det tillates etablert svalganger på fasade ut mot gang- og sykkelveg på inntil 80 % av fasaden.

Marie Michelets veg er i detaljregulering for Balders hage borettslag (detaljregulering av Fernanda Nissens veg, gnr/bnr 13/51 (planid: r20160038)) regulert stengt i enden mot Kong Øysteins veg. Trafikken til og fra Marie Michelets veg vil gå via Fernanda Nissens veg etter stenging.
Planforslaget legger opp til blokker på fire etasjer. Ny bebyggelse gir ikke vesentlig skygge for naboer. Prosjektet vil gi litt skygge om morgenen mot bebyggelsen i vest. Denne blokken ligger høyere i terrenget, og skyggevirkning er derfor begrenset. Prosjektet skyggelegger mer mot nord og øst, på gangveg, grusbane og vegareal.

 

Saksdokumenter

Planprogram
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjoner av utforming

ROS-analyse

Støyvurdering

Notat, overordnet VA-plan

Overordnet VA-plan

Overordnet VA-plan, flomveger

Illustrasjonsplan på grunnen

Kjellerplan

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/63

Sist oppdatert: 20.02.2020