Nyhavna, utredning av metrobusstrase

Frist for innspill: 27.09.2020

Nyhavna, utredning av metrobusstrase

Overnevnte plan er 11.08.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Nyhavna skal revitaliseres fra havn og industri til bolig, næring med småindustri, kultur og andre aktiviteter. En bydel som er attraktiv å bo, jobbe og oppholde seg i. Dette skal blant annet oppnås med å sikre Nyhavna et attraktivt kollektivtilbud med Metrobuss. Et godt tilbud vil også underbygge Nyhavna som en fremtidig bilfri bydel. Det innebærer at det å bo eller bruke Nyhavna skal være enklest med miljøvennlige mobilitetsformer som gange, sykkel og kollektiv. 

Sammendrag

Kommunedirektøren har utredet alternative løsninger for kollektiv- og vegtraseer over Nyhavna. Metrobusslinjen M2 er aktuell for denne traseen. Den går midlertidig via Innherredsvegen og Mellomvegen til Lade via Jarleveien. Tilknytningspunkt på traséen over Nyhavna er Jarleveien i nordøst og Trondheim sentralstasjon i sør-vest.

Metrobusstraséen bør være etablert når de første beboerne flytter inn. Reisevaner viser seg å dannes fra starten når folk flytter til et område eller begynner i jobb i et nytt område. Det er vanskeligere å endre på etablerte og dårlige reisevaner enn å sikre gode nye reisevaner fra starten av. Metrobusstilbud skal være med å sikre dette. En fremtidig Metrobusstrasé skal underbygge god fremkommelighet og muliggjøre stasjonsplasseringer som sikrer best mulig dekning for flest mulige kollektivreiser i bydelen.

Traséen etterstrebes å være mest mulig i tråd med gjeldende kommunedelplan.

 

 

Saksdokumenter

Kort om Nyhavna og utredning av og forslag til metrobusstrase
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Forslag til gatesnitt.pdf

Oppsummering av vurderinger av alternativ 1 og 2 i tabell..pdf

Utredning urban mobilitet og byutvikling.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/53476

Sist oppdatert: 13.08.2020