Østre Rosten 47, Tiller videregående skole, detaljregulering, r20190024

Frist for innspill: 24.10.2020

Østre Rosten 47, Tiller videregående skole, detaljregulering, r20190024

Overnevnte plan er 09.09.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er rehabilitering og utvidelse av Tiller videregående skole, offentlig tannklinikk og ny flerbrukshall. Planforslaget tar høyde for ca. 700 elever (i dag ca 600 elever). 

Sammendrag

Utfordringer i planarbeidet har vært videreføring og styrking av gang- og sykkelsystemet, og få til en bedre adkomstsituasjon fra Østre Rosten.

Det bygges ny flerbrukshall (delvis nedgravd) på dagens parkeringsplass, som bindes sammen med den eksisterende skolen med et mellombygg. Dagens fylkeskommunale tannlegetilbud utvides. Skolefløyen i nord bygges om og legges mer på tvers. Kaldhallen (undervisningslokale for bygging med mer) bygges med tak og utvides østover.

Dagens adkomst fra Østre Rosten videreføres, men strammes opp med en trafikkøy for å gi bedre trafikksikkerhet, jf. rekkefølgekrav § 8.3

Den østlige gang- og sykkelvegen, som ligger innenfor planområdet, skal videreføres og reguleres med mulighet for oppgradering (6m bredde totalt). Eksisterende gang- og sykkelveg i vest flyttes til vestsiden av den nye flerbrukshallen men opprettholder kobling til gang- og sykkelnettverket i området.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/98

Sist oppdatert: 11.09.2020