Anne Kath. Parows veg, del av gnr/bnr 315/441 (Teknologitomta), detaljregulering, r20180012

Frist for innspill: 24.05.2021

Anne Kath. Parows veg, del av gnr/bnr 315/441 (Teknologitomta), detaljregulering, r20180012

Overnevnte plan er 07.04.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å utvikle området med blandingsformål: bolig (i sør og i midten), barnehage (i midten) og næring/kontor (i nord). I tillegg reguleres det for offentlig park.

Sammendrag

Bebyggelsen etableres som støyskjerm i øst. Bestemmelser sikrer at bebyggelsen får ulike høyder og brudd i fasaden ut mot Anne- Kath. Parows veg.

Det planlegges for ca 115 boenheter totalt, med en min. utnyttelse på 10 boliger per daa.

Alle felt får parkeringskjellere. For det midterste og søndre feltet (bolig/barnehage og bolig) åpnes det for 5-8 etasjer. Det reguleres for en fem-avdelings barnehage med eget uterom (o_BOP). I næringsfeltet (i nord) åpnes det for 6-8 etasjer. Med næringsformål menes lett industri, bygg- og anleggsvirksomhet og lagervirksomhet. Besøksintensiv virksomhet og detaljhandel tillates ikke.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/67

Sist oppdatert: 12.05.2021