Del av Klæbuveien fra Bakkehellet, detaljregulering, r20210024

Frist for innspill: 27.09.2021

Del av Klæbuveien fra Bakkehellet, detaljregulering, r20210024

Overnevnte plan er 03.08.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Del av Klæbuveien fra Bakkehellet, detaljregulering

Sammendrag

Planområdet ligger i Klæbuveien, mellom avkjørsler til Øystein Møylas veg og Anton Grevskotts veg, ca. 2,5 km fra Trondheim sentrum. Fortausstrekningen som reguleres er ca. 150 meter. Det planlagte fortauet foreslås etablert med en bredde på 2,5 m, inkludert grusskulder på 0,5 m. Bredde på fortauet er i henhold til Trondheim kommunes normtegning.

Opparbeidelse av fortau innebærer noe sideforskyving av kjørebanen, vegutvidelse for etablering av fortau og opparbeidelse av støttemurer. Gjennomføring av prosjektet er utfordrende i og med at det er strekningsvist utfordrende sideterreng og bebyggelse tett på vegen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Geoteknisk vurdering

ROS-analyse

VA-utredning

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/50838

Sist oppdatert: 20.08.2021

Gå til toppen

arrow_upward